Codul Civil – Care sunt obligaţiile şi responsabilităţile în sarcina tutorelui?

Tutela este o sarcină personală – tutorele trebuie să exercite personal această sarcină, nu poate delega sarcina către un terţ – nu poate da “procură` (excepţie: când instanţa de tutelă, cu avizul Consiliului de Familie, ţinând cont de mărimea şi compunerea patrimoniului minorului, să decidă ca administrarea patrimoniului acestuia sau numai a unei părţi din acesta, să fie încredinţate unei persoane fizice sau juridice specializate).

Tutela este o sarcină gratuită (tutorele, totuşi, poate fi îndreptăţit, pe perioada exercitării sarcinilor, la o remuneraţie, cuantumul fiind stabilit de către instanţa de tutelă, cu avizul Consiliului de Familie, iar cuantumul neputând depăşi 10% din veniturile produse de bunurile minorului).

Tutela se exercită numai în interesul minorului.

Tutela se exercită atât în ceea ce priveşte persoana minorului ( cu privire la domiciliul acestuia, a felului învăţăturii şi pregătirii profesionale), cât şi în ceea ce priveşte bunurile minorului.

După numirea tutorelui, în maxim 10 zile de la data numirii tutorelui, un delegat al instanţei de tutelă va verifica la faţa locului toate bunurile minorului şi va întocmi un inventar al acestora, în prezenţa tutorelui şi a membrilor Consiliului de familie. Inventarul va fi supus aprobării instanţei de tutelă.

Înaintea întocmirii acestui inventar, tutorele nu va putea face decât acte de administrare şi conservare a bunurilor minorului.

Tutorele îl reprezintă pe minorul sub 14 ani la încheierea actelor juridice şi încuviinţează, în scris, actele pe care minorul între 14 şi 18 ani le încheie.

În privinţa actelor de dispoziţie:

Tutorele nu poate, în numele minorului, să facă donaţii şi nici să garanteze obligaţia altuia. (Fac excepţie darurile obişnuite, potrivite cu starea materială a minorului).

Tutorele poate doar cu avizul consiliului de familie şi autorizarea instanţei de tutelă, să facă:

  • acte de înstrăinare, împărţeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului,
  • să renunţe la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum şi
  • să încheie în mod valabil orice alte acte ce depăşesc dreptul de administrare.

Autorizarea instanţei de tutelă este întotdeauna prealabilă pentru fiecare act în parte. De asemenea, în caz de vânzare, instanţa stabileşte felul vânzării şi condiţiile de încheiere a actului (acordul părţilor, licitaţie sau în alt mod).

Actele făcute cu încălcarea acestor dispoziţii sunt lovite de nulitate relativă. În aceste cazuri, acţiunea în anulare poate fi exercitată de tutore, de consiliul de familie sau de oricare membru al acestuia, precum şi de către procuror, din oficiu sau la sesizarea instanţei de tutelă.

Este interzisă încheierea de acte juridice între tutore/soţul tutorelui/o rudă în linie dreaptă/fraţii sau surorile tutorelui – pe de-o parte – şi minor – pe de altă parte (excepţie – atunci când bunul minorului se cumpără la licitaţie publică, când există o garanţie reală asupra bunului minorului sau când bunul este deţinut în coproprietate cu minorul).

Cu toate acestea, tutorele poate înstrăina, fără avizul consiliului de familie şi fără autorizarea instanţei de tutelă, bunurile supuse pieirii, degradării, alterării ori deprecierii, precum şi cele devenite nefolositoare pentru minor

Nici cu autorizarea instanţei de tutelă, tutorele nu poate folosi sumele de bani şi instrumentele de capital pentru efectuarea unor tranzacţiipe piaţa de capital.

Cel numit tutore este dator să continue îndeplinirea sarcinilor tutelei.

Poate refuza continuarea tutelei doar:

  1. cel care are vârsta de 60 de ani împliniţi;
  2. femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani;
  3. cel care creşte şi educă 2 sau mai mulţi copii;
  4. cel care, din cauza bolii, a infirmităţii, a felului activităţilor desfăşurate, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate, nu ar mai putea să îndeplinească această sarcină.

În cazul refuzului de a continua sarcina tutelei, în alte cazuri decât cele prevăzute mai sus, tutorele poate fi sancţionat cu amendă civilă, în folosul statului, care nu poate depăşi valoarea unui salariu minim pe economie. Amenda poate fi repetată de cel mult 3 ori, la interval de câte 7 zile, după care se va numi un alt tutore.

De asemenea, dacă tutorele, din culpa sa, îndeplineşte defectuos sarcina tutelei, va fi obligat la plata unei amenzi civile, în folosul statului, care nu poate depăşi 3 salarii medii pe economie.

Amenda civilă se aplică de către instanţa de tutelă, prin încheiere executorie.

InfoCons (www.infocons.ro), Asociație pentru Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal