Norma nr. 20/2015 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr.7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 35 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 28.10. 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. – Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 1.6 se modifica și va avea următorul cuprins:

 • “1.6. asigurat- persoană fizică sau juridică titulară a dreptului de proprietate asupra locuinței ce face obiectul PAD;`

2. La articolul 2, după punctul 1.6 se introduc două noi puncte, punctele 1.61 și 1.62, cu următorul cuprins:

 • “1.61 contractant al asigurării – persoană fizică sau juridică care încheie PAD pentru locuința asiguratului și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare; poate avea calitate de contractant orice persoană ce actionează în baza legii, inclusiv administratorul, locatorul, împuternicitul ori reprezentantul legal al asiguratului , conform prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 1.62 legat structural-în cazul anexelor, dependințelor, dotărilor și utilităților se întelege a fi legate structural dacă acestea sunt legate de construcția cu destinația de locuință prin intermediul unui/unor element/elemente de construcție ce face/fac parte din structura acesteia.

3. La articolul 2, punctul 1.8 se abrogă.

4. La articolul 3, alineatul(1) se modifică și va avea următorul cuprins:

 • “Art. 3. – (1) Se consideră locuințe construcțiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una ori mai multe camere de locuit, cu anexele, dependințele, dotările și utilitățile necesare care sunt legate structural de construcția cu destinația de locuință, având structura și pereții din elemente precizate în Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Tipurile de locuințe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:
  – tip A – construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;
  – tip B – construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.`

5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

 • “Art. 7. – (1) Proprietarii de locuințe care au încheiate polițe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul asigurărilor facultative multianuale, obligația se aplică începând cu prima aniversare anuală.`

6. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

 • (4) Societățile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia o asigurare facultativă pentru locuința pentru care nu a fost încheiată în prealabil o PAD.
 • (5) Verificarea încheierii PAD de către asigurătorul ce încheie o asigurare facultativă pentru locuință se realizează solicitând prezentarea PAD sau prin verificarea în baza de date a locuințelor asigurate pusă la dispoziție de către PAID.
 • (6) Prin excepție de la prevederile alin.(5), în situația în care asiguratul nu poate prezenta PAD la încheierea unui contract de asigurare facultativă pentru locuințe sau baza de date a PAID nu furnizează informațiile necesare, acesta va putea declara pe propria răspundere că deține PAD, precum și motivele pentru care nu o poate prezenta, angajându-se să prezinte asiguratorului dovada existenței PAD într-un termen de maxim 30 de zile. `

7. La articolul 8, alineatul (2) se modică și va avea următorul cuprins:

 • `(2) În cazul condominiilor se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte. `

8. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.

9. La articolul 9, alineatul (2) se modică și va avea următorul cuprins:

 • ` (2) PAD are forma și conținutul prevăzute în anexă.`

10. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

 • `Art. 10. – (1) În baza primei de asigurare plătite integral, aferentă tipului de locuință care face obiectul asigurării, asigurătorul autorizat eliberează contractantului, în numele și contul PAID, o PAD pentru fiecare locuință aflată în proprietate, în conformitate cu prevederile prezentei norme.
 • (2) PAD poate fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către asigurătorii autorizați sau de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal. `

11. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

 • `Art. 17. – (1) Răspunderea PAID începe de la ora 0,00 a celei de a cincea zi calendaristice de la data la care s-a platit prima obligatorie și s-a încheiat contractul de asigurare.
 • (2) În cazul polițelor care se reînnoiesc, raspunderea PAID începe de la ora 0,00 a zilei urmatoare celei în care s-a plătit prima de asigurare și s-a încheiat contractul de asigurare.
 • (3) Răspunderea PAID începe de la data dobândirii dreptului de proprietate a locuinței de către asigurat.
 • (4) În cazul schimbării proprietarului/administratorului/locatorului construcției cu destinația de locuință, răspunderea PAID curge până la data expirării valabilității PAD pentru locuința care face obiectul contractului.`

12. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

 • `Art. 171. -(1) PAID poate efectua o inspecție de risc cu scopul stabilirii stării tehnice a locuinței ce urmează a fi asigurată atunci când:
  • locuința se află într-o zonă cu potențial ridicat de risc în ceea ce privește riscurile acoperite prin PAD;
  • locuința se află într-o zonă cu istoric de daunalitate în ceea ce privește riscurile acoperite prin PAD și a fost deja avariată.
 • (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul polițelor reînnoite în baza cărora PAID nu a achitat despăgubiri.
 • (3) PAID poate efectua o inspecție de risc cu scopul stabilirii stării tehnice a locuinței asigurate după producerea riscului asigurat, efectuarea reparațiilor și plata despăgubirii.
 • (4) PAID poate efectua inspectii de risc prin intermediul angajaților proprii sau poate apela la entități specializate în efectuarea inspecțiilor de risc.
 • (5) Cheltuielile cu efectuarea inspecției de risc sunt acoperite din fondurile PAID. `

13. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

 • `Art. 20. – (1) Riscurile care sunt preluate în asigurare de PAID pentru locuința asigurată, inclusiv anexele, dependințele, dotările și utilitățile care sunt legate structural de cladirea în care este situată locuința, sunt: cutremurele de pământ, alunecările de teren și inundațiile, ca fenomene naturale. `

14. La articolul 21 alineatul (1), partea introductivă a se modifică și va avea următorul cuprins:

 • `Art. 21. – (1) În cazul producerii unui risc asigurat se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate construcției cu destinația de locuință, pentru anexele, dependințele, dotările și utilitățile aferente locuirii, numai dacă acestea sunt legate structural de cladirea în care este situată locuința, astfel: `

15. La articolul 22 alineatul (1), punctul 1.6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 • `1.6. la anexele ce nu folosesc în mod direct scopului locativ al locuinței (garaje, magazii, soproane, grajduri, jardiniere, pergole, împrejmuiri, pătule, depozite, etc), precum și instalațiile și amenajările speciale (piscine, saune, instalații solare sau eoliene, rampe auto, etc.);

16. La articolul 23, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

 • `5. pagubele pentru care se solicită despăgubiri sunt cele menționate în inspecția de risc și care nu au fost anterior evenimentului remediate. `

17. La articolul 25, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

 • `(3) După plata unei despăgubiri de către PAID, asiguratul poate opta pentru reîntregirea sumei asigurate, prin plata unei prime de asigurare calculate proporțional cu despăgubirea primită și perioada rămasă de asigurare, însă numai după efectuarea tuturor reparațiilor pentru care a fost achitată despăgubirea.`

18. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. II. – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară Mișu NEGRIȚOIU

București, 03.11.2015, Nr.20

InfoCons (www.infocons.ro), unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal