Ordinul nr. 7/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 02/06/2009).

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 lit. f) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,
potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 28 mai 2009, prin care s-au adoptat Normele privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. 1. – Începând cu data publicării prezentului ordin se pun în aplicare Normele privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Bucureşti, 28 mai 2009
Nr. 7

ANEXĂ
NORME privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor

CAPITOLUL I
Avizarea, constatarea şi evaluarea prejudiciilor

Art. 1. – Prezentele norme reglementează procedurile specifice de avizare, constatare, evaluare şi lichidare a daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, precum şi de stabilire şi plată a despăgubirilor.
Art. 2. – (1) Asiguraţii/beneficiarii PAD, aşa cum sunt definiţi la art. 18 din Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, sunt obligaţi să înştiinţeze în cel mai scurt timp, fără a depăşi însă termenul de 60 de zile de la data producerii riscului asigurat, asigurătorul care a eliberat PAD cu privire la producerea riscului asigurat şi să precizeze împrejurările cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul constatărilor referitoare la acest eveniment să procedeze în conformitate cu instrucţiunile primite de la asigurător.
(2) Dacă informaţiile înscrise în PAD au suferit modificări în timpul valabilităţii asigurării, asiguraţii/beneficiarii PAD sunt obligaţi să înştiinţeze în scris, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei modificărilor, asigurătorul care a eliberat PAD cu privire la modificările intervenite.
Art. 3. – (1) În cazul producerii unui risc asigurat prin PAD, asiguraţii/beneficiarii PAD vor depune o cerere de despăgubire în scris către asigurătorul ce a eliberat PAD, potrivit prezentelor norme.
(2) În cazul proprietarilor care beneficiază de subvenţionarea primei de asigurare, cererea de despăgubire se adresează prin intermediul autorităţilor locale direct către PAID şi, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 260/2008, constatarea şi evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face şi de o societate desemnată de PAID.
Art. 4. – (1) Asigurătorul care a eliberat PAD este obligat să desfăşoare constatarea privind producerea riscului asigurat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre producerea evenimentului asigurat, respectiv din momentul în care accesul direct în zona calamitată este posibil.
(2) Constatarea daunei conţine minimum raportul de constatare tehnică şi determinarea cauzelor şi împrejurărilor producerii riscului asigurat.
Art. 5. – (1) Asigurătorul care a eliberat PAD este obligat să deschidă dosarul de daună, să iniţieze procedura de regularizare a daunelor şi să înştiinţeze PAID în termen de 5 zile calendaristice despre formularea în scris a fiecărei cereri de despăgubire depuse de asiguraţii/beneficiarii PAD, ca urmare a constatării de către instituţiile abilitate a stării de dezastru natural.
(2) În vederea regularizării unei daune, dosarul de daune va conţine cel puţin următoarele documente:
– avizarea în scris a daunei de către asiguratul/beneficiarul PAD;
– procesul-verbal de constatare a pagubelor;
– fotografii ale elementelor de construcţie avariate în evenimentul asigurat;
– documente de evaluare a pagubei şi stabilire a cuantumului despăgubirii;
– cererea de despăgubire completată de asiguratul/ beneficiarul PAD;
– referatul întocmit de lichidatorul de daune.
Art. 6. – (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semnează de către părţile implicate, respectiv de către reprezentantul asigurătorului care a eliberat PAD sau de cel al societăţii desemnate de PAID să instrumenteze dosarul de daună şi de către asiguratul/beneficiarul PAD.
(2) Eventuale obiecţii ale părţilor cu privire la prejudiciile constatate se vor menţiona în procesul-verbal sau într-o anexă a acestuia, iar orice modificare în cuprinsul procesului-verbal trebuie efectuată cu acordul scris al persoanelor prevăzute la alin. (1).
(3) Dacă ulterior încheierii procesului-verbal apar şi alte pagube ca urmare a riscului asigurat ce nu au putut fi constatate iniţial, se va întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea aceloraşi părţi care au luat parte la constatarea iniţială.
(4) Toate persoanele care participă la întocmirea proceselor-verbale răspund conform legii pentru înscrierea cu intenţie (în cunoştinţă de cauză) a datelor false sau nereale în procesele-verbale respective.
Art. 7. – După efectuarea constatării, asigurătorul care a eliberat PAD şi care instrumentează dosarul de daună este obligat să elibereze asiguratului/beneficiarului PAD o copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor, în care se vor menţiona numărul dosarului deschis, data, localitatea, judeţul, adresa completă a locuinţei asigurate şi elementele de construcţie avariate. În procesul-verbal de constatare se vor menţiona elementele de construcţie constatate ca fiind avariate în urma producerii riscului asigurat, precum şi lista documentelor necesare a fi depuse de către asiguratul/ beneficiarul PAD pentru finalizarea dosarului de daune şi efectuarea plăţii.
Art. 8. – (1) PAID va recunoaşte constatările tehnice efectuate de către asigurătorii autorizaţi să practice asigurarea obligatorie asociaţi în PAID, precum şi pe cele efectuate de societăţile desemnate de către PAID.
(2) PAID are dreptul să verifice constatările tehnice efectuate de către asigurătorii autorizaţi să practice asigurarea obligatorie asociaţi în PAID, precum şi pe cele efectuate de societăţile desemnate de către PAID, precum şi modul de evaluare şi de stabilire a cuantumului despăgubirii.
Art. 9. – Evaluarea despăgubirilor cuvenite asiguratului beneficiarului PAD, pe care asigurătorul care a eliberat PAD este obligat să o stabilească, se efectuează astfel:
a) pentru cazurile în care asiguratul/beneficiarul PAD solicită în scris întocmirea unui deviz estimativ de reparaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare;
b) pentru cazurile în care sunt necesare devize de lucrări sau proiecte de consolidare a locuinţelor întocmite de firme specializate, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea ultimului document solicitat de asigurător.
Art. 10. – După definitivarea etapelor prevăzute mai sus, asigurătorul care a eliberat PAD sau societatea desemnată de către PAID să instrumenteze dosarul de daună este obligat:
a) să solicite suplimentar alte documente necesare pentru plata despăgubirii (acte de proprietate, eventuale documente justificative ori estimative de reparaţie, după caz, alte costuri privind lucrări şi/sau materiale, documente de identificare ale asiguratului/beneficiarului etc.);
b) după primirea tuturor documentelor necesare soluţionării dosarului de daună, să răspundă cererii părţii solicitante, formulând oferta de despăgubire potrivit propriilor constatări cu privire la producerea evenimentului asigurat, acoperit prin PAD;
c) după finalizarea dosarului de daună, să transmită spre completare asiguratului/beneficiarului PAD declaraţia din care să rezulte faptul că prin încasarea despăgubirii nu va mai avea alte pretenţii în legătură cu paguba respectivă de la PAID şi de la asigurătorul care a eliberat PAD;
d) să comunice asiguratului/beneficiarului PAD motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire, atunci când este cazul.
Art. 11. – (1) PAID decontează asigurătorilor pentru activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu echivalentul în lei al sumei de 100 euro, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei pentru fiecare dosar de daună instrumentat.
(2) Pentru fiecare dintre dosarele de daune respinse ca urmare a avizării unor riscuri care nu sunt cuprinse în PAD şi pentru care nu se desfăşoară şi nu se finalizează constatarea tehnică privind producerea riscului asigurat, PAID decontează suma de 25 euro.
(3) Orice expertiză tehnică (de exemplu: privind structura de rezistenţă a locuinţei, privind cauza alunecării de teren etc.) considerată necesară de către asigurătorul care a eliberat PAD se va efectua numai cu acordul PAID, care decontează şi costul acestei expertize.

CAPITOLUL II
Stabilirea despăgubirilor

Art. 12. – Dreptul la despăgubire se stabileşte pe baza actelor emise de instituţiile abilitate să constate, potrivit legii, starea de dezastru natural (cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundaţii, ca fenomene naturale) prin care să declare şi să delimiteze zonele calamitate pentru orice eveniment cuprins în riscurile asigurate.
Art. 13. – La stabilirea despăgubirii, în cazul avarierii sau distrugerii bunurilor asigurate, se iau în consideraţie pretenţiile formulate de asiguraţii/beneficiarii PAD, despăgubirea stabilită de asigurătorul care a eliberat PAD şi eventuale obiecţii formulate de asiguraţii/beneficiarii PAD, fără a se depăşi limitele de despăgubire stabilite prin PAD.
Art. 14. – Repartizarea la asiguraţii/beneficiarii coproprietari a sumelor cuvenite cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se va face în funcţie de cota de proprietate deţinută de fiecare coproprietar.
Art. 15. – (1) Despăgubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depăşi valoarea sumei asigurate obligatoriu, cuantumul efectiv al daunei şi nici valoarea reală a locuinţei la momentul producerii dezastrului natural.
(2) Cuantumul daunei la locuinţe este egal cu costul reparaţiilor părţilor componente pentru acelea care se mai pot repara ori cu costul de înlocuire a elementelor care nu se mai pot repara, inclusiv cheltuielile pentru materiale, stabilite la preţurile medii de pe piaţa locală.
(3) Costul reparaţiilor efectuate la locuinţe se stabileşte pe baza documentelor eliberate de unităţile de specialitate sau în baza devizului întocmit de asigurător, în cazul lucrărilor în regie proprie. În cazul în care reparaţiile locuinţei se efectuează în regie proprie, tariful orei de manoperă nu va conţine TVA şi se va ţine seama de preţurile practicate pe piaţa locală, pentru materialele şi manopera necesare efectuării reparaţiilor.
(4) Prin unităţi de specialitate se înţelege persoanele juridice legal autorizate, care au în obiectul lor de activitate comercializarea de materiale de construcţii şi/sau executarea de lucrări de construcţii.
(5) Costul reparaţiilor clădirilor cu destinaţie de locuinţă se stabileşte prin aplicarea preţurilor unitare pe articole de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii şi instalaţiile aferente; metodologia şi dispoziţiile legale în vigoare care se aplică la întocmirea devizelor în vederea stabilirii costului reparaţiilor sunt cele valabile la data producerii evenimentului asigurat.
Art. 16. – În cazul în care asiguraţii/beneficiarii PAD prezintă documentaţii tehnice, respectiv devize de reparaţii sau alte evaluări, acestea pot fi luate în considerare la stabilirea despăgubirii, după verificarea prealabilă făcută de societatea care instrumentează dosarul de daună.

CAPITOLUL III
Plata despăgubirilor

Art. 17. – După acceptarea despăgubirii stabilite, asiguratul/beneficiarul PAD va preciza modalitatea de plată: în numerar, ordin de plată sau în contul bancar al unităţii de specialitate care a efectuat reparaţia.
Art. 18. – PAID va plăti asiguratului/beneficiarului PAD numai contravaloarea costurilor de reparaţii/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD.
Art. 19. – (1) În cazul în care PAD s-a încheiat pentru o sumă asigurată inferioară valorii locuinţei, respectiv locuinţa este de tip A şi suma asigurată trecută în PAD este de 10.000 euro, iar prima de asigurare plătită este de 10 euro, despăgubirea cuvenită se plăteşte doar până la nivelul sumei asigurate obligatoriu prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 260/2008, pentru locuinţa de tip B.
(2) În cazul în care PAD s-a încheiat pentru o sumă asigurată superioară valorii locuinţei, respectiv locuinţa este de tip B şi suma asigurată trecută în PAD este de 20.000 euro, iar prima de asigurare plătită este de 20 euro, despăgubirea cuvenită se plăteşte doar până la nivelul sumei asigurate obligatoriu prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 260/2008, pentru locuinţa de tip B, urmând ca diferenţa de primă să se restituie.
Art. 20. – Despăgubirea se plăteşte de către PAID, în baza unui centralizator transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor. Centralizatorul se transmite în maximum 5 zile lucrătoare de la data la care asigurătorul sus-menţionat a primit din partea asiguratului toate documentele solicitate, inclusiv acordul privind oferta de despăgubire transmisă şi declaraţia prevăzute la art. 10.
Art. 21. – PAID va face plata despăgubirilor către asiguratul/beneficiarul PAD, pe baza centralizatorului primit de la asigurătorul care a eliberat PAD, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia.
Art. 22. – (1) În cazurile în care despăgubirile se stabilesc prin hotărâre judecătorească, PAID va acorda despăgubiri în baza hotărârii judecătoreşti executorii.
(2) Plata despăgubirilor stabilite prin hotărâre judecătorească executorie se face pe baza centralizatorului transmis de asigurătorul care a eliberat PAD.
(3) Centralizatorul se va transmite către PAID în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii de către asiguratul/beneficiarul PAD a cererii însoţite de hotărârea judecătorească executorie.
(4) În cazul în care părţile nu se înţeleg asupra cuantumului despăgubirii, suma care nu face obiectul litigiului va fi plătită de către PAID înainte ca acesta să se fi soluţionat prin negociere directă sau de către instanţa judecătorească.
Art. 23. – PAID va face plata despăgubirilor stabilite prin hotărârea judecătorească executorie către asiguratul/beneficiarul PAD pe baza centralizatorului primit de la asigurătorul care a eliberat PAD, în termen de 5 zile lucrătoare.
Art. 24. – Dacă societatea din domeniul asigurărilor care instrumentează dosarul de daune sau PAID nu îşi îndeplinesc obligaţiile în termenele prevăzute la art. 20, respectiv 21 sau şi le îndeplinesc defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din Legea 260/2008, aceasta sau PAID, după caz, vor plăti asiguratului/beneficiarului PAD o penalizare de 0,1% aplicată sumei cuvenite care nu a fost plătită, pentru fiecare zi de întârziere, fără însă a se depăşi suma asigurată prin PAD.
Art. 25. – (1) Suma asigurată obligatoriu se reduce cu cuantumul fiecărei despăgubiri plătite, poliţa de asigurare continuând pentru suma asigurată rămasă. Pentru riscurile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 260/2008, sumele plătite de către PAID asiguratului/beneficiarului PAD se constituie în baza principiului asigurării de prim risc.
(2) În toate cazurile despăgubirile se plătesc în lei, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Legea 260/2008.
Art. 26. – În situaţia efectuării plăţii de către PAID direct în contul indicat în declaraţia de acceptare a despăgubirii de către asigurat, acesta se consideră a fi integral despăgubit, dacă în termen de 30 de zile de la data încasării sumei în contul său bancar nu a notificat societăţii care a instrumentat dosarul de daună eventuale obiecţii referitoare la cuantumul despăgubirii.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 27. – Dreptul asiguraţilor la despăgubiri, ce izvorăsc din asigurarea încheiată potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008, se stinge în termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.
Art. 28. – (1) În cazul unui dezastru, când este depăşită reţinerea netă a PAID, despăgubirile se vor plăti de către PAID după primirea sumelor corespunzătoare din reasigurare.
(2) Societăţile de asigurare acţionare ale PAID, autorizate să încheie PAD, nu pot fi obligate în niciun caz să suporte din fonduri proprii acoperirea oricăror diferenţe dintre despăgubirile datorate şi fondurile disponibile ale PAID.
Art. 29. – În cazul producerii riscului asigurat, PAID va plăti despăgubirea în condiţiile prevăzute de Legea nr. 260/2008, de Normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009, şi de prezentele norme.
Art. 30. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 260/2008.

InfoCons (www.infocons.ro), unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal