Ordin nr. 23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 23/12/2009). Acesta este modificat şi completat prin Ordinul CSA nr. 1/2012.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 241 şi ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 10 şi 401 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 decembrie 2009, prin care s-au adoptat Normele privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se pun în aplicare Normele privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.111/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004.

Art. 3. – Asigurătorii, intermediarii în asigurări, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Bucureşti, 15 decembrie 2009
Nr. 23

ANEXĂ

NORME privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare

Art. 1. – (1) Prezentele norme stabilesc informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze persoanelor fizice, denumite în continuare clienţi, în calitatea lor de asigurat, potenţial asigurat, contractant sau potenţial contractant al asigurării, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare.
(2) Clienţii au dreptul de a fi informaţi în mod corect, încă din faza precontractuală, asupra tuturor condiţiilor contractului de asigurare.
(3) Informaţiile trebuie furnizate potenţialului client pe hârtie ori pe alt suport durabil, anterior încheierii contractului de asigurare prin intermediul unui document distinct sau a mai multor documente. Aceste documente pot fi transmise potenţialului client inclusiv prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanţă, într-o modalitate care să confirme că aceştia au luat cunoştinţă despre conţinutul acestor documente.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3), contractul de asigurare şi condiţiile de asigurare vor fi redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, cu o mărime a fontului utilizat de minimum 10, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în cel puţin două exemplare, fiind remis câte un exemplar original fiecărei părţi. Culoarea de fond a hârtiei pe care sunt redactate documentele prevăzute la alin. 3), contractul şi condiţiile de asigurare trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.
(5) Pentru contractele încheiate la distanţă, prevederile alin. (4) se aplică în cazurile în care clientul a solicitat comunicarea condiţiilor şi prevederilor contractuale în scris, pe hârtie sau pe orice suport durabil disponibil şi accesibil clientului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligaţii rezultate din semnarea unui contract la distanţă sau din acceptarea unei oferte de asigurare la distanţă.
(6) La solicitarea clienţilor, asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor un exemplar al proiectului de contract şi al condiţiilor de asigurare.

CAPITOLUL I
Informaţiile pe care asigurătorii trebuie să le furnizeze clienţilor

Art. 2. – (1) Prezentul capitol stabileşte informaţiile pe care asigurătorii trebuie să le furnizeze clienţilor.
(2) Informaţiile trebuie furnizate în limba română, în condiţiile prevăzute la art. 1.
(3) Informaţiile pot fi transmise într-o altă limbă în cazul în care clienţii solicită în scris acest lucru.
(4) Informaţiile trebuie să fie redactate într-o formă clară, accesibilă şi exactă.
Art. 3. – Înainte de încheierea unui contract de asigurare asigurătorii sunt obligaţi să remită clienţilor documentele prevăzute la art. 1 alin. (3), care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
1. informaţii despre asigurător:
a) denumirea asigurătorului şi forma juridică;
b) numărul de ordine din Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări;
c) adresa sediului social şi, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agenţiei la care se încheie contractul de asigurare, precum şi numărul de telefon;
2. informaţii despre contractul de asigurare:
a) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat;
b) excluderile din asigurare;
c) momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare;
d) modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
e) informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
f) modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare;
g) modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
h) informaţii despre perioada de graţie;
i) procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de asiguraţi sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
j) informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;
k) legea aplicabilă contractului de asigurare.
l) existenţa Fondului de garantare.

CAPITOLUL II
Informaţiile pe care asigurătorii care practică asigurări de viaţă şi/sau asigurări de accidente şi boală şi/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale trebuie să le furnizeze clienţilor

Art. 4. – (1) Prezentul capitol stabileşte informaţiile pe care asigurătorii care practică asigurări de viaţă şi/sau asigurări de accidente şi boală şi/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale trebuie să le furnizeze clienţilor.
(2) Informaţiile vor fi puse la dispoziţia clienţilor înainte de încheierea contractului de asigurare şi/sau în timpul derulării unui contract de asigurare şi trebuie furnizate în limba română, în condiţiile prevăzute la art. 1.
(3) Informaţiile pot fi transmise într-o altă limbă în cazul în care clienţii solicită în scris acest lucru.
(4) Informaţiile trebuie să fie redactate într-o formă clară, accesibilă şi exactă.
(5) Furnizarea acestor informaţii este obligatorie şi pentru intermediarii în asigurări, persoane fizice sau juridice, care intermediază astfel de contracte de asigurare.
Art. 5. – Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă, asigurătorii sunt obligaţi să remită clienţilor documentele prevăzute la art. 1 alin. (3), care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
1. informaţii despre asigurător:
a) denumirea asigurătorului şi forma juridică;
b) numărul de ordine din Registrul asigurătorilor şi reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări;
c) adresa sediului social şi, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agenţiei la care se încheie contractul de asigurare, precum şi numărul de telefon;
2. informaţii despre contractul de asigurare:
a) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecărui beneficiu şi a clauzelor opţionale/suplimentare;
b) excluderile din asigurare;
c) momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare;
d) modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
e) modalitatea prin care se plătesc primele, durata şi termenele de plată a primelor de asigurare;
f) modalitatea şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
g) informaţii despre primele aferente fiecărui beneficiu, atât cele principale, cât şi cele suplimentare, după caz;
h) informaţii despre perioada de graţie;
i) modalităţile de calcul şi de distribuţie a bonusurilor şi a sumelor reprezentând participarea la profit, dacă este cazul;
j) indicarea valorii de răscumpărare totale, a sumelor asigurate reduse, precum şi a nivelului până la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin contractul de asigurare;
k) informaţii despre situaţiile în care valoarea de răscumpărare a poliţei este 0;
l) informaţii despre natura activelor, definirea unităţilor de care sunt legate beneficiile pentru asigurările de viaţă şi anuităţi legate de fonduri de investiţii;
m) o simulare a evoluţiei valorii contului contractantului, precum şi a valorii de răscumpărare totale la sfârşitul fiecărui an de asigurare din cadrul perioadei acoperite prin contractul de asigurare pentru asigurările de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii; această simulare se va face menţinându-se constantă valoarea unităţii pe toată durata derulării contractului de asigurare;
n) procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului de asigurare, respectiv informaţii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de asiguraţi sau de beneficiarii cuprinşi în contractele de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
o) informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală care se aplică contractelor de asigurare;
p) legea aplicabilă contractului de asigurare;
q) existenţa Fondului de garantare.
Art. 6. – În timpul derulării unui contract de asigurare de viaţă şi/sau asigurări de accidente şi boală şi/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale, asigurătorii sunt obligaţi să furnizeze asiguraţilor sau contractanţilor asigurării, în plus faţă de informaţiile prevăzute la art. 5, şi următoarele informaţii:
1. orice modificare a denumirii asigurătorului, a formei sale juridice, a adresei sediului social şi, acolo unde este cazul, a denumirii sucursalei sau agenţiei unde s-a încheiat contractul;
2. în cazul modificării condiţiilor contractului de asigurare sau al modificării legii aplicabile acestuia, informaţiile enumerate la art. 3 pct. 2 şi la art. 5 pct. 2;
3. la fiecare aniversare a contractului de asigurare, informaţii despre situaţia bonusurilor şi a sumelor reprezentând participarea la profit.

CAPITOLUL III
Informaţiile pe care intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor

Art. 7. – (1) Prezentul capitol stabileşte informaţiile pe care intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor înainte de a încheia un contract de asigurare şi, după caz, la modificarea sau reînnoirea contractului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Intermediarii în asigurări sunt persoanele fizice şi juridice definite potrivit art. 2 litera C ‘Definiţii pentru intermediari’ din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv brokerii de asigurare, asistenţii în brokeraj, brokerii în asigurări/reasigurări, agenţii de asigurare, subagenţii şi agenţii de asigurare subordonaţi.
Art. 8. – (1) Intermediarii în asigurări sunt obligaţi să furnizeze clienţilor informaţiile prevăzute la cap. I şi II, după caz.
(2) Intermediarii în asigurări vor furniza clienţilor şi următoarele informaţii suplimentare obligatorii, referitoare la:
1. brokerii de asigurare, asistenţii în brokeraj, brokerii în asigurări/reasigurări:
a) faptul că sunt, după caz, înregistraţi sau autorizaţi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu normele emise în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi numărul de înregistrare din Registrul brokerilor de asigurare, Registrul personalului propriu al brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare sau Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi mijloacele de verificare a acestei informaţii;
b) denumirea şi sediul social, după caz;
c) faptul că în conformitate cu art. 35 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sub condiţia împuternicirii primite din partea asigurătorilor, au dreptul să colecteze primele, să plătească despăgubirile în numele acestora, în moneda prevăzută în contractul de asigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să emită documentele de asigurare în numele asigurătorului;
d) dacă informaţiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate în baza studiului condiţiilor unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piaţă, care îi dau posibilitatea să facă o recomandare fundamentată şi profesională, în concordanţă cu cerinţele formulate de clienţi în mandatul de brokeraj;
e) procedurile de soluţionare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre clienţi şi brokerii de asigurare, asistenţii în brokeraj, brokerii în asigurări/reasigurări;
2. agenţii de asigurare, subagenţii şi agenţii de asigurare subordonaţi:
a) faptul că pot, după caz, să desfăşoare activitate ca agenţi de asigurare şi agenţii de asigurare subordonaţi, întrucât deţin o autorizaţie valabilă, scrisă, din partea unui asigurător, respectiv un contract de agent, pentru a acţiona în numele acestuia;
b) numărul de înregistrare din Registrul agenţilor de asigurare, agenţilor de asigurare subordonaţi şi al subagenţilor şi modalităţile de verificare a acestei informaţii, precum şi codul unic;
c) clasele de asigurări pentru care intermediază contracte de asigurare, în conformitate cu art. 34 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
d) denumirea asigurătorilor pentru care sunt autorizaţi să intermedieze fiecare clasă de asigurare prin contractul de agent;
e) orice interes de participare sau orice participaţie, după caz, pe care o societate de asigurare ori o societate-mamă a unei anumite societăţi de asigurare le deţine în drepturile de vot sau în capitalul agentului de asigurare persoană juridică;
f) procedurile de soluţionare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre clienţi şi agenţii de asigurare, subagenţii şi agenţii de asigurare subordonaţi.
(3) Intermediarii în asigurări trebuie să informeze clienţii asupra dreptului acestora de a solicita şi alte informaţii referitoare la contractul de asigurare.
Art. 9. – Toate informaţiile prevăzute în prezentele norme trebuie furnizate clienţilor:
a) în scris în condiţiile prevăzute la art. 1 sau pe orice alt suport durabil, conform definiţiei de la art. 2 lit. A pct. 24 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care este disponibil şi accesibil acestora;
b) în mod clar şi exact;
c) în limba română sau în oricare altă limbă cu care părţile au fost de acord.

CAPITOLUL IV
Alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractual de asigurare

Art. 10. – (1) Contractul de asigurare va cuprinde, pe lângă elemente prevăzute la art. 10 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi următoarele elemente:
a) modalitatea şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
b) excluderile din asigurare;
c) informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
d) informaţii despre situaţiile în care valoarea de răscumpărare a poliţei este 0.
(2) În cazul contractelor de asigurare de grup, asigurătorul este obligat să transmită persoanei eligibile preluate în asigurare documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi să elibereze acesteia certificatul de asigurare prevăzut de art. 11 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.
(3) Asigurătorul îşi asuma răspunderea pentru toate poliţele în care nu s-a făcut evaluarea riscului potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de cuprinderea în asigurare, inclusiv în cazul asigurărilor de grup în care persoana eligibilă a fost cuprinsă în asigurare, fără evaluarea stării de sănătate.
(4) Clauzele contractuale din poliţa de asigurare şi din certificatul de asigurare, care sunt mai restrictive decât cele din documentele prevăzute la art. 1 alin. (3), nu sunt opozabile asiguratului/contractantului asigurării/persoanei eligibile preluate în asigurare.
Art. 11. – Nerespectarea în orice mod a dispoziţiilor prezentelor norme se sancţionează de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 8 şi 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 691 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

InfoCons (www.infocons.ro), unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal