Universitatea Petrol și Gaze (UPG) Ploiești, Prahova

Scurtă prezentare a instituției

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești este o instituție de învățământ superior de stat cu o bogată tradiție şi rezultate meritorii în învățământul superior românesc, acreditată şi care funcționează în baza Decretului nr. 175/1948 pentru reforma învățământului, publicat în Monitorul Oficial nr. 249/26.10.1948, a Decretului nr. 702/1973, publicat în Buletinul Oficial nr. 211/30.12.1973 şi a Hotărârii Guvernului României nr. 23/11.01.2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 18/11.01.2001. În urma evaluării externe a calității academice, în ședința Consiliului Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior din luna martie 2020, Universitatea Petrol- Gaze din Ploiești a obţinut calificativul „Grad de încredere ridicat” https://www.upg-ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/Acreditari/aracis_grad_

evaluare.pdf. În urma auditului de recertificare desfăşurat de AEROQ in perioada 5-6 iulie 2022, Sistemul de Management al Calității din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a fost recertificat pentru următoarea perioada de 3 ani,  https://www.upg-ploiesti.ro/sites/ default/files/ calitate/certificate/Certificat%20ISO%209001.2015%20UPG.pdf.

În prezent, programele de studii din cadrul UPG sunt organizate în cadrul a cinci facultăți, în conformitate cu structura organizatorică a UPG.

 

Structura Universității Petrol-Gaze din Ploiești

Nr.

Crt.

Facultatea Anul înființării/

reînființării

1 Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor 1948
2 Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie 1948
3 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 1950
4 Facultatea de Litere şi Științe 1992
5 Facultatea de Științe Economice 2002

 

În anul 2021, IOSUD din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a fost supusă evaluării externe periodice de ARACIS, calificativul acordat este MENȚINEREA ACREDITĂRII – Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 97/ 25.11.2021 / O.M. nr. 5839 din data de 17 dec. 2021 publicat în M.Of. nr. 55/19.01.2022.

Rezultatele evaluării externe periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Nr.crt. Domeniul de studii universitare Calificativ
1 MINE, PETROL ȘI GAZE Menținerea acreditării
2 INGINERIE MECANICĂ Menținerea acreditării
3 INGINERIA SISTEMELOR Menținerea acreditării
4 INGINERIE CHIMICĂ Acreditare condiționată

 

 

Datele de contact ale instituției

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI

B-dul Bucureşti, nr. 39 , cod 100680, Ploieşti, România, PO BOX 52

(+40) 244.573 171

(+40) 244.575 847

rectorat@upg-ploiesti.ro

https://www.upg-ploiesti.ro

 

Atribuții și date relevante pentru cetățeanul consumator

Activitățile desfășurate în cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești sunt:

  • Formarea inițială şi continuă la nivel universitar în domeniile acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, în scopul dezvoltării personale și profesionale a studenților, al inserției absolvenților pe piața forței de muncă şi al satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic;
  • Cercetare științifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creație individuală şi colectivă în domeniul științelor fundamentale, inginerești, sociale și umaniste, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării;
  • Acțiuni civice şi culturale, constând în organizarea vieții culturale, artistice şi sportive din spaţiul universitar şi al comunității socio-economice din zona Prahova, în care își desfășoară activitatea.

În universitate se derulează programe de studii la nivel de licență, masterat şi doctorat, precum şi programe de formare continuă în sistemul de învățământ la zi, la distanță şi cu frecvenţă redusă. Numărul programelor de studii din universitate este de 31 programe de licență, 30 programe de masterat şi 4 domenii de doctorat.

 

Domeniile şi specializările/programele de studii universitare de licență

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

 

 

Facultatea

 

 

 

 

Domeniul de licență

 

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare – UPG din Ploiești şi limba de predare – limba română)

Acredi- tare (A)

Autori- zare de funcțio- nare

Provizorie (AP)

 

 

Forma de învăţă- mânt

 

 

Număr credite de studii transfe- rabile

Număr maxim de studenți care pot fi şcolari- zaţi
1. Inginerie Mecanică şi Electrică (8) Calculatoare şi tehnologia

informației

 

Calculatoare

 

A

 

IF

 

240

 

60

Ingineria sistemelor Automatică şi

informatică aplicată

A IF 240 60
Automatică şi

informatică aplicată

A IFR 240 75
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 60
 

Inginerie mecanică

Ingineria designului de produs A         IF 240 60
Utilaje petroliere şi

petrochimice

A IF 240 90
Inginerie şi management Inginerie economică în

domeniul mecanic

A IF 240 60
Inginerie economică în

domeniul mecanic

A ID 240 60
2. Ingineria Petrolului şi

Gazelor (4)

Inginerie

geologică

Geologia resurselor

petroliere

A IF 240 50
Mine, petrol şi

gaze

Inginerie de petrol şi

gaze

A IF 240 100
Inginerie de petrol şi

gaze

A IFR 240 75
Transportul, depozitarea

şi distribuţia hidrocarburilor

A IF 240 50
3. Tehnologia Petrolului şi Petrochimie(4) Ingineria mediului Ingineria şi protecția

mediului în industrie

A IF 240 90
Prelucrarea petrolului şi

petrochimie

A IF 240 75
Prelucrarea petrolului şi

petrochimie (în limba engleză)

AP IF 240 50
Controlul și securitatea produselor alimentare AP IF 240 50
4. Științe Economice (8) Administrarea afacerilor Economia comerțului,

turismului şi serviciilor

A IF 180 120
Merceologie şi

managementul calității

A IF 180 75
Cibernetică, statistică şi

informatică economică

Informatică economică A IF 180 75
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 130
Contabilitate şi informatică de gestiune A ID 180 75
Finanțe Finanțe şi bănci A IF 180 75
Management Management A IF 180 90
Management A ID 180 75
5.  Litere şi Științe (7) Informatică Informatică A IF 180 75
Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză-

Limba şi literatura

franceză

A IF 180 75
Limba şi literatura

română – Limba şi literatura engleză

A IF 180 150
Științe administrative Administrație publică A IF 180 60
Asistenta managerială şi

administrativă

A IF 180 50
Științe ale educației Pedagogia

învățământului primar şi preșcolar

A IF 180 80
Pedagogie A IF 180 50

 

Programele de studii universitare de masterat

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare Forma de învățământ Număr credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Inginerie Mecanică şi Electrică (4) Ingineria sistemelor Automatizări avansate IF 90 50
 

Inginerie mecanică

Ingineria exploatării optimale a utilajului

petrolier

 

IF

90 200
Ingineria sistemelor de

transport şi depozitare a hidrocarburilor

IF 90
Managementul riscului şi ingineria fiabilității utilajului petrolier şi

petrochimic

 

IF

90
2. Ingineria Petrolului şi Gazelor (7) Inginerie

geologică

Geologia petrolului IF 90 50
Mine, petrol şi gaze Extracția petrolului IF 90 250
Forajul sondelor IF 90
Inginerie de zăcământ IF 90
Management în

industria petrolieră

IF 90
Tehnologia

transportului, depozitării şi distribuţiei

hidrocarburilor

IF 90
Petroleum

engineering/inginerie de petrol

IF 120
3. Tehnologia Petrolului şi Petrochimie (5) Ingineria mediului Controlul calității produselor şi a factorilor de mediu IF 120 100
Tehnologii avansate în

ingineria protecției mediului

IF 90
Inginerie chimică Inginerie chimică

asistată de calculator

pentru rafinării şi petrochimie

IF 90 100
Tehnologii avansate în

prelucrarea petrolului

IF 90
Inginerie chimică pentru rafinării și petrochimie/ Chimicale engineering for refineries and petrochemistry IF 90
4. Științe Economice (8) Administrarea afacerilor Administrarea şi

finanțarea proiectelor de dezvoltare

IF 120 100
Strategii în afaceri internaționale IF 120
Administrarea afacerilor

în industria de petrol si gaze

IF 120
Management Managementul

sectorului public

IF 120 150
Managementul sistemelor

microeconomice

IF 120
Managementul

sistemului bancar

IF 120
Informatică

economică

Tehnologii informatice

pentru afaceri

IF 120 50
Contabilitate Contabilitate, fiscalitate și audit IF 120 50
5. Litere şi Științe (6) Informatică Tehnologii avansate

pentru prelucrarea informației

IF 120 50
Filologie Concepte şi strategii de comunicare

interculturală

IF 120 100
Studii culturale românești în context

european

IF 120
Științe

administrative

Administrație publică şi

integrare europeană

IF 120 50
 

Științe ale educației

Consiliere școlară şi

dezvoltarea carierei

IF 120 100
Management

educațional şi integrare europeană

IF 120

 

Situația studenților care frecventează cursurile universității  la 1.01.2022 pentru programele de studii din UPG Ploiești este următoarea:

Categoria Licență Master 1,5 ani Master 2 ani Total Master Doctorat Total
Studenți 3962 562 810 1372 117 5451
Bărbați 1975 407 173 580 82 2637
Femei 1987 155 637 792 35 2814

 

Prorector conf. dr. ing. mat. Pană Ion

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal