Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Polonia, ci doar de pașaport sau carte de identitate (aflate în termen de valabilitate).

Pentru o perioadă mai mare de trei luni, este necesară înregistrareala Oficiul pentru Străini (Urząd ds. Cudzoziemców),. reprezentat în fiecare regiune (voievodat) şi obținerea adeverinței privind înregistrarea șederii cetățeanului UE. Documente solicitate a fi depuse pentru înregistrarea șederii: pașaport sau carte de identitate, asigurare medicală, dovada venituri întreţinere şi după caz, funcţie de motivaţia şederii în Polonia (dovada unei adrese de şedere; dovadă de la angajator; dovadă privind urmarea cursurilor unei instituţii de învăţământ), dovada căsătoriei cu un cetăţean polon).

Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile de intrare şi stabilire pe teritoriul Poloniei, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile polone:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

​Doriţi să munciţi în Polonia?

1. Accesul pe piaţa muncii – aspecte generale privind dreptul la muncă

aPolonia nu aplică României măsuri tranzitorii sau restrictive privind libera circulaţie a lucrătorilor, aplicabilă fiind legislaţia comunitară şi polonă în materie, astfel încât cetăţenii români se pot încadra în muncă în Polonia, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii polonezi, fără a avea nevoie de permis sau autorizaţie de muncă ( Legea polonă din data de 20 aprilie 2004, privind promovarea angajării şi instituţiile pieţei de muncă, ce stabileşte că cetăţenii Uniunii Europene sunt scutiţi de obligaţia de a deţine un permis de muncă).

bDrepturile cetăţeanului român, angajat pe teritoriul Poloniei, sunt stabilite de legislaţia muncii din Polonia, după cum urmează:

 • Drepturi fundamentale: de a lucra şi a alege în mod liber profesia;de afiliere sindicală liberă;de negociere colectivă;
  • de participare la grevă- exercitarea dreptului de grevă nu afectează relaţia de muncă dar, pe toată durata acesteia, contractul de muncă se consideră suspendat;de participare la adunările generale ale societăţii;la promovare şi formare profesională, în vederea prestării unei activităţi calificate;la nediscriminare pe motiv de sex, stare civilă, vârstă, rasă, condiţie socială, idei religioase sau politice, afiliere sau neafiliere la un sindicat;la integritate fizică şi la o politică de protecţie corespunzătoare;la respectarea intimităţii şi demnităţii .
 • Drepturi izvorâte din contractul de muncă (dreptul la plata salariului;dreptul la plata orelor suplimentare;dreptul la efectuarea concediului de odihnă, sărbători legale, concediu medical etc.).

c. Prestaţii de securitate socială stabilite prin legislaţia polonă, privind cetăţeanul român angajat în baza unui contract de muncă: prestaţii de boală; indemnizaţii de maternitate şi de paternitate asimilate; indemnizaţii de invaliditate; prestaţii pentru limită de vârstă; prestaţii de urmaş; prestaţii în cazul unor accidente de muncă şi boli profesionale; ajutoarele de deces; ajutoarele de şomaj; prestaţii de pre-pensionare şi prestaţii familiale..

d. Important – pentru a beneficia de drepturile şi prestaţiile de securitate socială, detaliate mai sus, cetăţeanul român, care doreşte să lucreze în Polonia, trebuie să:

 • nu accepte munca fără un contract prealabil, sub niciun motiv;
 • să încheie cu angajatorul un contract de muncă (pe durată determinată sau nedeterminată), cu clauze clar formulate; contractul de muncă are forţă juridică, în măsură în care a fost semnat de ambele părţi (angajator şi angajat) şi apoi este înregistrat simultan la angajator şi serviciul competent teritorial al Întreprinderii de Asigurări Sociale (ZUS), în termen de 7 zile de la data semnării de către ambele părţi; contractul de muncă trebuie să fie încheiat în scris şi să stabilească părţile, tipul de contract, data încheierii acestuia, precum şi condiţiile de muncă- plată, adică: tipul muncii; locul de desfăşurare a muncii; termenul la care se începe lucrul; salarizarea corespunzătoare tipului de muncă; durata timpului de lucru; conform Codului Muncii din Polonia se pot încheia următoarele tipuri de contracte de muncă:
 • pentru o perioadă de probă – un astfel de contract poate preceda orice alt tip de contract, dar nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 3 luni;
 • pentru o perioadă de timp determinată – Codul Muncii limitează numărul de astfel de contracte încheiate cu acelaşi angajat. În cazul în care contractul de muncă pentru o perioadă de timp determinată a fost încheiat de două ori, pentru două perioade consecutive, atunci următorul contract este considerat – dacă este vorba de efecte juridice – drept contract pentru o perioadă de timp nedeterminată (chiar dacă din punct de vedere formal acesta a fost încheiat pentru o perioadă de timp determinată);
 • pentru perioada de realizare a unei anumite sarcini;
 • pentru o perioadă de timp nedeterminată.

2. Recunoaşterea calificărilor profesionale – conform legii polone din 18 martie 2008 privind regulile de recunoaştere a calificărilor profesionale obţinute în alte state membre UE (act normativ care a transpus în legislaţia polonă Directiva 2005/36/EC a Parlamentului European şi Consiliului din 7 septembrie 2005), un cetăţean român care a dobândit o calificare profesională în România sau în alt stat UE şi doreşte să practice o anumită profesie în Polonia, trebuie mai întâi să verifice dacă profesia respectivă este una reglementată şi în Polonia. Lista profesiilor reglementate în Polonia este disponibilă pe pagina web a Ministerului Ştiinţei şi Educaţiei Superioare din Polonia (http://www.nauka.gov.pl/informacje-dla-przyjezdzajacych/wykaz-zawodow-regulowanych-w-polsce.html  );Centrul Polon pentru Recunoaşterea Calificărilor Profesionale (creat în implementarea Directivei  2005/36/EC a Parlamentului European şi Consiliului din 7 septembrie 2005) are următoarele date de contact:

Ministerul Ştiinţei şi Educaţiei Superioare (telefon: +48 22 52 92 266, fax: +48 22 50 17 130)

3. Soluţionarea litigiilor de muncă

a. Desfacerea contractului de muncă se realizează,

 • cu termen de preaviz (care variază de la 3 zile la 3 luni, funcţie de tipul contractului de muncă – cu perioadă de probă, cu durată determinată sau durată nedeterminată), conform prevederilor art. 30-43 din Codul Muncii al Republicii Polone, sau
 • fără termen de preaviz (în caz de încălcare gravă a obligaţiilor de muncă de către angajat; în caz de comitere a unei infracţiuni de către angajat; în cazul pierderii unei autorizaţii specifice unei munci de către angajat din vina acestuia; în caz de boală pe durată mai mare de 3 luni, pentru angajatul care a derulat munca mai puţin de 6 luni; în cazul absenţei angajatului de la muncă din alte cauze, pentru o durată mai mare de 1 lună),  conform prevederilor art. 52-55 din Codul Muncii al Republicii Polone (legea din 26 iunie 1974 cu modificările şi completările ulterioare)

În general, soluţionarea litigiilor de muncă se face de către instanţele de muncă (secţii specializate în cadrul Judecătoriilor Raionale), sau prin acord şi mediere de către comisia de împăcare (organism care se constituie ad-hoc la solicitarea angajatului). Dacă medierea  eşuează, comisia de împăcare este de asemenea obligată să sesizeze din oficiu instanţa de muncă competentă.

b. Cheltuielile de repatriere ale angajaţilor sunt suportate, după caz,

 • de către angajator, dacă a fost prevăzut concret în contractul de muncă;
 • de către angajat, dacă nu a fost specificat altfel în contractul de muncă sau contractul de muncă este desfăcut din vina acestuia;
 • de către Guvernul Polon, cu sprijinul OIM Varşovia (Organizaţia Internaţională pentru Migraţie), dacă se constată că respectivul angajat a fost exploatat prin muncă (victimă a traficului de persoane);
 • de către angajat, cu recuperare ulterioară a acestor costuri de la angajator, în măsura în care o instanţă de muncă din Polonia decide că un contract de muncă nu a fost respectat de către angajator şi acesta este astfel obligat să suporte toate costurile angajatului (inclusiv cele privind repatrierea);

4. Alte informaţii utile

a. Dacă cetăţeanul român va locui efectiv în Polonia, pentru o perioadă mai mare de trei luni (chiar în condiţiile derulării unui contract de muncă), trebuie de asemenea să-şi înregistreze şederea la Oficiul pentru Străini (Urząd ds. Cudzoziemców), competent teritorial, funcţie de locul de şedere. În acest sens îi vor fi solicitate: document de identitate sau de călătorie (aflate în termenul de valabilitate); asigurare medicală; contract de muncă; dovada asigurării spaţiului de locuit (contract de închiriere sau adeverinţă emisă de angajator privind cazarea);

b. Autorităţi cu competenţe în domeniul muncii şi protecţiei sociale

 • Inspectoratul General de Muncă (cu 16 inspectorate voievodale de muncă) – instituţie specializată în verificarea respectării legislaţiei muncii pe teritoriul Poloniei – https://www.pip.gov.pl/en
 • Instanţele de muncă (secţii specializate în soluţionarea conflictelor de muncă, în cadrul Judecătoriilor Raionale);
 • Ministerul Muncii şi a Politicii Sociale – http://www.mpips.gov.pl/en/  ;

c. Link-uri utile privind condiţiile de muncă şi piaţa muncii din Polonia:

Informaţii suplimentare puteţi obţine şi accesând site-ul: www.muncainstrainatate.anofm.ro.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Polonia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Polonia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile din Polonia şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Polonia este o ţară sigură din punctul de vedere al criminalităţii.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei, precum şi oficiul consular român de carieră din Polonia, respectiv Secţia Consulară a Ambasadei României din Varşovia.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor polone, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – servicii de urgenţă
 • 997 – poliţie
 • 998 – pompieri
 • 999 – salvarea

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Apelează rapid numerele de urgență din Polonia!

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Polonia.

Încheierea poliţelor de asigurare trebuie făcută în România, neexistând posibilitatea încheierii lor în Polonia.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate se eliberează gratuit la cererea persoanei asigurate, poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre UE/SEE şi vă permite să primiţi asistentă medicală de imediata necesitate, în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a UE/SEE. Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate nu acoperă financiar situaţia în care o persoană pleacă într-un alt stat membru al acestor spaţii, pentru a beneficia de tratament medical.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Cetăţenii români pot beneficia gratuit de servicii medicale gratuite în Polonia dacă:

 • pe perioada unei şederi temporare în Polonia fac dovada că sunt asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România (deţin Cardul European de Sănătate valabil, sau certificatul înlocuitor al acestuia). În acest sens, vor beneficia de servicii medicale de strictă necesitate, privind urgenţe medicale;
 • pe perioada unei şederi de lungă durată în Polonia, fiind asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România, depun în Polonia la filiala voievodală competentă teritorial a NFZ (Fondul Naţional de Sănătate), formularul S1(eliberat de CNAS sau CASAOPSNAJ). După înregistrarea respectivului formular, cetăţeanul român va beneficia în Polonia de prestaţii medicale complete în sistemul medical public, ca şi un cetăţean polon asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din Polonia;
 • deţin o asigurare medicală emisă în Polonia, în baza contractului de muncă şi a contribuţiilor de securitate socială reţinute la angajator, conform contractului de muncă;
 • locuind permanent în Polonia, semnează voluntar contracte cu NFZ (Fondul Naţional de Sănătate al Poloniei) şi plătesc lunar contribuţiile stabilite de filiala voievodală competentă NFZ;

În paralel, pe teritoriul Poloniei există o reţea foarte dezvoltată de unităţi medicale private, unde orice persoană poate beneficia de servicii medicale contra cost sau pe baza unei poliţe de asigurare, cu valabilitate internaţională, care să acopere şi riscuri de ordin medical.

Regimul de procurare a medicamentelor este mult mai restrictiv, comparativ cu cel din România. Majoritatea medicamentelor se pot procura numai pe baza reţetelor eliberate de medici de pe teritoriul Poloniei, sau pe baza reţetelor eliberate în România, dar certificate ulterior de către un medic din Polonia.

 

Regimul de procurare a medicamentelor este mult mai restrictiv, comparativ cu cel din România. Majoritatea medicamentelor se pot procura numai pe baza reţetelor eliberate de medici de pe teritoriul Poloniei, sau pe baza reţetelor eliberate în România, dar certificate ulterior de către un medic din Polonia.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Vehiculele circulă pe partea dreapta a drumului public, în directia de mers, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere sau a regulilor de circulatie. Este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în permanenţă (faza de întâlnire).

Vinieta nu este necesară pentru autovehicule sub 3,5 tone, iar pentru celelalte categorii vinieta a fost înlocuită cu sistemul viaTOLL;

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este bună.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie atât pentru conducătorul auto cât şi pentru ceilalți ocupanți ai unui autovehicul.

De asemenea, scaunul special pentru copii este obligatoriu, pentru orice persoană cu înălțimea sub 135 cm şi este transportat pe bancheta din spate a unui autovehicul, respectiv pentru orice persoană cu înălțimea sub 150 cm, transportată pe bancheta din faţă a unui autovehicul;

 • Limitele de viteză admise
Criteriu autovehicul din categoriile A şi B celelalte categorii de autovehicule
În localităţi 50 km/h în intervalul orar 5:00 – 23:00

60 km/h în intervalul orar 23:00 – 5:00

50 km/h în intervalul orar 5:00 – 23:00

60 km/h în intervalul orar 23:00 – 5:00

În afara localităţilor (drum normal) 90 km/h 70 km/h
În afara localităţilor (drum expres cu o bandă pe sens sau drum normal cu două benzi pe sens) 100 km/h 80 km/h
În afara localităţilor (drum expres cu două benzi pe sens) 120 km/h 80 km/h*
Autostrăzi 140 km/h 80 km/h*

*) autobuzele/autocarele pot circula cu 100km/h dăcă îndeplinesc condiții tehnice suplimentare, definite conform legislațieUE.

Depăşirea limitei de viteză în localitate cu peste 50km/h se sancţionează cu amendă contravenţională, reţinerea permisului de conducere şi suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe teritoriul Poloniei, pentru 3 luni;

 • Sancționarea alcoolemiei la volan
  • O alcoolemie a conducătorului de vehicul de până la 0,2 ‰ (în aerul expirat) sau de până la 0,1 ‰ (în sânge) nu se sancţionează.
  • O alcoolemie a conducătorului de vehicul între 0,2 ‰ şi 0,5 ‰ (în sânge), sau o alcoolemie între 0,1 ‰ şi 0,25 ‰ (în aerul expirat) se pedepseşte ca şi contravenţie, persoana în cauză fiind considerată sub influenţa alcoolului. Regimul sancţionator pentru această contravenţie presupune şi suspendarea dreptului de a mai conduce orice ce fel vehicul pe teritoriul Poloniei, pentru o perioadă între 6 luni şi 3 ani.
  • O  alcoolemie de peste 0,5 ‰ (în sânge) sau de peste 0,25 ‰ (în aerul expirat) se pedepseşte ca şi infracţiune, persoana în cauză fiind considerată în stare de ebrietate. Regimul sancţionator pentru această infracţiune presupune şi suspendarea dreptului de a mai conduce orice ce fel de vehicul pe teritoriul Poloniei, pentru o perioadă între 1 şi 10 ani.
 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este strict interzisă, dacă nu se foloseşte un dispozitiv tip hands-free.

 • Parcarea

Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost, iar tichetele trebuie afişate la vedere în interiorul maşinii. Parcarea în locuri nepermise se sancţionează contravenţional cu sume între 400 şi 600 zloţi şi suplimentar, cu blocarea sau ridicarea respectivului autovehicul, de către serviciile municipalităţii.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Conform Codului Rutier polonez este interzisă dotarea maşinii cu un dispozitiv de detectare a aparatelor radar, precum şi dispozitive antiradar. Această faptă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 3 puncte de penalizare şi o amendă de 500 de zloţi.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Polonia.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor (fără victime sau daune majore), puteţi sa întocmiţi proces verbal cu celalalt conducător auto, în baza căruia vă veţi putea adresa companiei de asigurări pentru despăgubiri. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere amiabila privind vinovăţia, solicitaţi intervenţia politiei. Verificaţi atent elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Echipajul de poliţie rutieră, chemat la faţa locului pentru constarea evenimentului rutier, nu eliberează o copie a procesului verbal de constatare, ci doar pune la dispoziţie datele conducătorului auto care se face vinovat de producerea evenimentului şi datele poliţiei de asigurare obligatorii (RCA) privind autovehiculul acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări din Polonia.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul de urgenţe – 112
 • Poliţia – 997
 • Servicul de asistenţă trafic – 981

Important

 • Controalele în traficul rutier, pe teritoriul Poloniei, pot fi realizate în egală măsură de către echipaje ale poliţiei, poliţiei de frontieră, serviciului vamal,  sau ale inspectoratelor pentru transport rutier; pentru o contravenţie privind circulaţia pe drumurile publice, amenda se achită direct şi imediat agentului constatator, iar refuzul plăţii acesteia poate conduce la indisponibilizarea temporară a autovehicului; pentru ca un proces verbal de contravenţie să poată fi contestat este obligatorie mai întâi, achitarea amenzii contravenţionale dispuse; contestaţia se depune doar în limba polonă, în termen de 7 zile, la organul ierarhic superior celui care a constatat fapta contravenţională şi a dispus sancţiunea;
 • Nu încercaţi să oferiţi bani sau alte foloase pentru a nu fi sancţionaţi contravenţional în traficul rutier – fapta constituie infracţiune, prevăzută şi pedepsită conform codului penal polon;
 • Transportul în comun pe teritoriul Poloniei se realizează cu:
  • autobuze (cu regim urban şi suburban);
  • trenuri (cu regim suburban sau pentru distanţe lungi);
  • tramvaie (în toate marile oraşe ale Poloniei);
  • metrou (în Varşovia);
  • bicicleta (în toate oraşele mari – Varşovia, Cracovia, Poznań, Wrocław, Gdańsk, există staţii publice pentru închiriere de biciclete);
  • autobuzele, tramvaiele şi metroul circulă începând cu ora 5.00, până la ora 23.00. În oraşele mari există şi autobuze care circulă pe durata nopţii; biletele pot fi achiziţionate din bancomate speciale, chioşcuri de ziare, chioşcuri stradale, staţiile de metrou sau de la şofer.

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Când călătoriţi dintr-o ţară a UE/SEE în alta, puteţi transporta produse din tutun sau alcool pentru uz personal, precum şi produse farmaceutice sau cosmetice, dar nu le puteţi comercializa. Pentru mai multe informaţii rugăm accesaţi http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_ro.htm.

Utilizarea cărţilor de credit

În Polonia sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit. Acestea pot fi folosite la toţi distribuitorii de produse sau servicii unde sunt afişate însemnele cardurilor şi pot fi utilizate la orice bancomat. Bancomatele eliberează bancnote naţionale (zloţi).

Regimul medicamentelor

Regimul de procurare a medicamentelor este mult mai restrictiv comparativ cu cel din România.

Majoritatea medicamentelor se pot procura numai pe baza reţetelor eliberate de medici de pe teritoriul Poloniei sau pe baza reţetelor eliberate în România, dar certificate ulterior de către un medic din Polonia.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaportul european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Informaţii turistice detaliate pot fi obţinute prin accesarea următoarelor pagini web:

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal