Ordin nr. 11/2010 pentru completarea Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 20/09/2010).

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 29 iunie 2010, prin care s-au adoptat completările Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. – Normele privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 23 decembrie 2009, se completează aşa cum urmează:

1. După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51-53, cu următorul cuprins:
‘Art. 51. – (1) Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă, asigurătorii sunt obligaţi să realizeze analiza nevoilor financiare ale clientului, pe baza căreia vor recomanda ulterior o soluţie financiară acestuia.
(2) Analiza nevoilor se va face pe baza unui document denumit «Formular de analiză a nevoilor clienţilor», în cadrul primelor întâlniri cu clientul, înainte de a i se propune acestuia o soluţie financiară.
(3) Formularul prevăzut la alin. (2) va fi întocmit în două exemplare şi va fi semnat de ambele părţi, iar un exemplar va fi înmânat clientului, celălalt rămânând la asigurător. Dacă clientul nu doreşte să furnizeze anumite informaţii, el va trebui să certifice acest lucru sub semnătură.
(4) Pe baza rezultatului analizei, asigurătorii fac o recomandare scrisă clienţilor, soluţia propusă trebuind să fie în concordanţă cu acesta.
(5) Prin Formularul de analiză a nevoilor clienţilor trebuie evaluate cel puţin următoarele informaţii minimale:
a) datele personale ale clienţilor şi datele despre situaţia familială, relevante pentru identificarea nevoilor (nume, prenume, adresă de corespondenţă, adresă de e-mail, număr de telefon, profesie, stare civilă, date despre soţ/soţie şi copii);
b) date despre situaţia financiară prezentă a clienţilor (venituri, cheltuieli, venit disponibil);
c) obiectivele financiare pe termen lung ale clienţilor şi prioritizarea lor.
(6) În cazul în care poliţa oferită este o poliţă unit-linked sau index-linked, în vederea evitării asumării prin contractul de asigurare a unui risc mai mare decât toleranţa clientului, în Formularul de analiză a nevoilor clienţilor se va include o secţiune aparte, de determinare a profilului de risc al clientului, pe baza căruia să se facă recomandarea unui tip de contract de asigurare şi fond de investiţii potrivite profilului de risc rezultat.
Art. 52. – (1) Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă, în momentul prezentării unui fond de investiţii asociat unei poliţe de asigurare de tip unit-linked, clientului îi va fi înmânat prospectul fondului de investiţii în care vor fi investite primele de asigurare.
(2) În cadrul prospectului menţionat la alin. (1) trebuie prezentate cel puţin următoarele informaţii minimale:
a) definiţii pentru cei mai importanţi termeni (activul total al fondului, activul net al fondului, administratorul, benchmark/indice de referinţă, instrumentele financiare, unitatea de fond, performanţa);
b) politica de investiţii;
c) benchmark (un standard sau un indice de referinţă faţă de care se compară performanţa fondului de investiţii în care vor fi investite primele de asigurare);
d) limite pe clase de active din care să reiasă profilul de risc;
e) durata de investiţie minimă recomandată;
f) nivelul şi structura taxelor;
g) garanţiile asigurătorului (detalierea garanţiilor oferite de asigurător sau menţionarea absenţei acestor garanţii; în cazul programelor de investiţii care nu oferă garanţii se va menţiona că asigurătorul nu garantează valoarea investiţiei sau valoarea primelor plătite şi se va face menţiunea că riscul investiţiei aparţine contractantului);
h) o declinare a responsabilităţii referitoare la garantarea unor performanţe viitoare bazate pe realizările anterioare.
Art. 53. – (1) Pentru ca asiguratul să aibă o imagine clară şi completă asupra contractului de asigurare, înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă asigurătorul trebuie să prezinte o proiecţie (evoluţia detaliată a contractului), care va fi întocmită în două exemplare şi va fi semnată de ambele părţi, iar un exemplar va fi înmânat clientului, celălalt rămânând la asigurător.
(2) Proiecţia (evoluţia detaliată a contractului) va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a) detaliile persoanei asigurate (nume, prenume, vârstă, sex);
b) detaliile poliţei de asigurare (tip, durată, frecvenţă de plată);
c) evoluţia sumei asigurate;
d) evoluţia primelor plătite;
e) evoluţia valorii contului (pentru poliţele de tip unit-linked)/evoluţia contului de participare la profit (pentru poliţele tradiţionale);
f) evoluţia valorii de răscumpărare;
g) evoluţia sumei asigurate reduse;
h) costurile de administrare, care vor fi prezentate separat doar dacă structura costurilor permite acest lucru;
i) în afara scenariului cu 0% randament (valoarea unităţilor constantă), prezentarea simultană a încă două scenarii de performanţă a randamentelor fondurilor de investiţii: unul pesimist şi unul optimist;
j) o declinare a responsabilităţii referitoare la garantarea evoluţiei contractului de asigurare conform proiecţiei prezentate, în cazul în care nu există garanţii.’

2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:
‘Art. 12. – Asigurătorii au obligaţia întocmirii documentelor şi furnizării informaţiilor menţionate la art. 51-53, în termen de un an de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.’

Art. II. – Asigurătorii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

InfoCons (www.infocons.ro), unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal