Condiţii de intrare şi regim de şedere

În condiții normale, cetățenii români pot călători în Emiratele Arabe Unite numai cu pașaportul simplu, care trebuie să aibă o valabiitate de minim 6 luni de la data intrării pe teritoriul statului.

Atenție! Pașaportul temporar românesc nu este recunoscut de autoritățile statului, iar poliția de frontieră nu va permite intrarea titularilor acestui tip de pașaport pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite.

Perioada maximă de ședere pentru titularii pașapoartelor simple este de 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Potrivit Acordului dintre Uniunea Europeană şi Emiratele Arabe Unite privind scutirea de vize de scurtă şedere, intrat în vigoare la data de 6 mai 2015, cetăţenii europeni, inclusiv cetățenii români nu au nevoie de viză de intrare în acest stat.

Prelungirea dreptului de ședere se obține de la Departamentele/Direcțiile Generale pentru Imigrări din capitala fiecărui emirat înainte de expirarea dreptului de ședere conferit la intrarea pe teritoriul emiratez.

Nerespectarea dreptului de şedere acordat se penalizează cu amendă de 100 AED pentru fiecare zi de depăşire.

De asemenea, este obligatorie încheierea unei asigurări medicale, fie printr-o companie emirateză, fie printr-o companie din străinătate.

Pentru informaţii suplimentare privind regimul călătoriilor în EAU, cetăţenii români sunt sfătuiţi să contacteze autorităţile emirateze:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite: www.mofa.gov.ae
 • Ambasada Emiratelor Arabe Unite la Bucureşti

Doriţi să munciţi în Emiratele Arabe Unite?

Condițiile de muncă sunt reglementate prin Legea nr. 8 din 1980, Legea privind Reglementarea Relațiilor de Muncă, și modificările ulterioare ale Legilor federale nr. 24 din 1981, nr.15 din 1985 și nr.12 din 1986, existând reglementări speciale legate de muncă, aplicabile în unele zone libere din Emiratele Arabe Unite, cum ar fi Zona Liberă Jebel Ali.

Căror categorii de angajați le este aplicabilă legislația federală în materie de muncă

Legislația federală în domeniul muncii se aplică tuturor angajaților care lucrează în Emiratele Arabe Unite, indiferent dacă aceștia sunt cetățeni emiratezi sau străini.

Cu toate acestea, există o serie de categorii de persoane care sunt exceptate de la lege:

 • Lucrători și personal angajat de guvernul federal, departamentele guvernamentale ale emiratelor membre ale E.A.U.;
 • Personalul angajat la nivelul municipalităților, al organismelor publice, instituțiilor publice federale și locale cât și personalul și lucrătorii angajați în proiecte guvernamentale federale și/sau locale;
 • Membrii forțelor armate, poliției și unităților de securitate;
 • Persoanele angajate ca personal casnic;
 • Personalul angajat în agricultură și persoanele angajate în activități de creare de spații verzi (această exceptare nu include persoanele care sunt angajate în societățile care prelucrează produse agricole și / sau a celor care sunt angajați permanent în operarea sau repararea de mașini și utilaje necesare agriculturii).

Care este statutul partenerilor de afaceri? Sunt partenerii de afaceri considerați angajați?

Partenerii de afaceri nu sunt considerați angajați și prin urmare, nu este necesar să obțină o carte de muncă în Emiratele Arabe Unite.

Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale consideră, din rațiuni de limitare și control al imigrării, că dacă un partener străin este sponsorizat de entitatea în care el este partener, atunci are calitatea de investitor mai degrabă decât cea de angajat. Situația lui va fi reglementată în baza legislației privind imigrarea și nu prin cea care reglementează piața muncii, cu condiția ca persoana în cauză să fie oficial consemnată în licența de investiție. Cu toate acestea, în cazul în care partenerul de afaceri are și o poziție de angajat în cadrul firmei sau societății respective, el va fi considerat ca angajat în cadrul companiei.

Pe de altă parte, angajații care lucrează pe bază de comision sunt considerați angajați, chiar dacă aceștia sunt parteneri de afaceri în cadrul firmei sau companiei.

Angajații din zonele libere intră sub incidența acestei legi?

Deși legea prevede că toate celelalte categorii de angajați, cu excepțiile de mai sus, se supun legislației muncii, în practică, angajații din zonele libere, cum ar fi Zona Liberă Jebel Ali și Zona Liberă Aeroportul Dubai, sunt supuși normelor și reglementărilor specifice zonei libere, prin contracte de muncă proprii. Cu toate acestea, legea se aplică în continuare și prevederilor din contractul de muncă, care trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile legii. Angajații zonelor libere trebuie să fie remunerați prin resurse ale zonelor libere respective și nu de către angajatorii lor.

Care sunt aspectele relevante ale relației angajator/angajat, în sensul legii?

Legea acoperă toate aspectele relației angajator-angajat (capitolul 12), inclusiv aspecte privind: contractele de muncă, restricțiile privind angajarea minorilor și a femeilor, înregistrarea și fișierele de personal, salarizarea, respectarea orelor de lucru, normele de protecție și siguranță a muncii și cele de protecție a angajaților, îngrijirea medicală și socială, codurile de disciplină, rezilierea contractelor de muncă la sfârșitul prestațiilor de servicii, compensațiile pentru boli profesionale, inspecția muncii, penalitățile și accidentele de muncă soldate cu rănirea și/sau decesul angajatului.

Emiratele Arabe Unite nu permit înființarea unor sindicate.

Aplicabilitatea legii

Legea este federală și, prin urmare, aplicabilă tuturor emiratelor federației. Acesta este pusă în practică de Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale. Litigiile legate de problematica muncii sunt instrumentate de instanțele federale și locale însă, cu toate acestea, toate litigiile de muncă trebuie notificate în prealabil Ministerului Muncii. Dacă oricare dintre părțile implicate (angajator sau angajat) este nemulțumită de decizia Ministerului Muncii și conflictul de muncă nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, litigiul poate fi soluționat pe cale judecătorească, în termen de două săptămâni de la data la care a fost depusă plângerea, după care oricare dintre părți poate reveni asupra deciziei, în fața instanței de judecată.

Care sunt principalele premise pentru ocuparea forței de muncă?

Angajarea oricărui străin în Emiratele Arabe Unite implică o procedură care prevede inițial adresarea unei cereri Ministerului Muncii, solicitare care trebuie să fie aprobată înainte ca salariatul să intre în pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. Trebuie remarcat faptul că întreprinderile noi sunt obligate să se înregistreze la Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale, înainte ca acestea să angajeze orice fel de personal.

Există, de asemenea, o cerință care prevede ca angajatorii să prezinte o garanție bancară care să acopere la data încetării contractului de muncă și costurile legate de repatrierea angajaților. Această procedură se aplică în cazul angajatorilor, în special companiilor din zonele libere ale Emiratelor Arabe Unite.

La angajare are prioritate cetățeanul emiratez. Contractele de muncă pentru rezidenți străini sunt întocmite în formatul aprobat de Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale, pe baza unei cereri a angajatorului. Permisele de muncă pentru străini sunt emise doar în condițiile în care aceștia dețin un contract de muncă formal, depus la Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale.

Tipurile de contracte de muncă în E.A.U.

În Emiratele Arabe Unite, se preferă încheierea contractelor de muncă pe perioadă determinată, cu specificarea intervalului de începere și încheiere a raporturilor de muncă. Cu toate acestea, se pot încheia și contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, care permit rezilierea prin exprimarea voinței părților contractante, doar în baza unui preaviz.

Care este diferența dintre un contract pe durată determinată și un contract de muncă pe durată nedeterminată

Un contract pe durată determinată are următoarele caracteristici:

 • Are o dată de începere și de finalizare.
 • Nu poate cuprinde o perioadă de timp mai mare de 4 ani. Poate fi reînnoit doar cu acceptul ambelor părți, pentru o perioadă similară sau mai scurtă.
 • Raportul de muncă se încheie la momentul la care ia sfârșit perioada contractuală, cu excepția cazului în care acesta este reînnoit de comun acord.
 • Dacă angajatorul reziliază contractul în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, el va fi obligat să plătească despăgubiri angajatului. Această compensație se determină pe baza salariilor datorate pentru o perioadă de trei luni sau pentru perioada rămasă a contractului, cu excepția cazului în care prevederile contractului stipulează altfel.
 • Dacă contractul este reziliat de către angajat, din alte motive decât cele prevăzute de lege, angajatul va fi obligat să compenseze angajatorul pentru orice pierderi rezultate de pe urma rezilierii. Valoarea compensației este calculată pe baza salariului angajatului pentru o lună și jumătate sau a salariului plătit pentru perioada rămasă din contract, cu excepția cazului în care prevederile contractului stipulează altfel.

Caracteristicile unui contract pe durată nedeterminată sunt:

 • Este stabilită data de începere a raporturilor contractuale dintre angajat și angajator, însă nu definește data fixă de finalizare a acestora.
 • Contractul va fi considerat nedeterminat în cazul în care: (i) este un contract verbal; (ii) nu este limitat la o anumită perioadă; (iii) a fost inițial stabilit și încheiat pentru o perioadă determinată, dar părțile au continuat să acționeze în termenii și condițiile sale și după expirarea acestuia, fără existența unui contract scris; (iv) scopul ocupării forței de muncă este de a finaliza lucrările în curs și nu s-a estimat inițial un interval de timp; (v) contractul, prin natura sa, poate fi reînnoit și continuă după ce lucrările convenite prin contract au fost finalizate.
 • Poate fi reziliat de comun acord sau de oricare dintre părți, cu un preaviz de minim 30 de zile.
 • Contractul poate fi reziliat pentru o cauză justificată în orice moment, cu condiția notificării intenției de reziliere cu minim 30 de zile înainte. Perioada de preaviz poate fi mai scurtă pentru angajații care lucrează ca zilieri sau cu o normă de muncă similară acestei forme de angajare.
 • Pe parcursul perioadei de preaviz, salariile angajaților trebuie achitate integral.
 • În cazul în care nu s-a efectuat notificarea de preaviz, partea care ar fi trebuit să exprime preavizul trebuie să despăgubească cealaltă parte contractuală cu echivalentul sumei de plată datorate pentru cel puţin 30 de zile.
 • Dacă angajatul încalcă una dintre dispozițiile legii, angajatorul poate rezilia contractul angajatului fără preaviz.
 • Angajatul poate rezilia contractul de muncă fără preaviz în cazul în care sunt aplicabile circumstanțele prevăzute de lege.
 • Angajatul va avea dreptul la despăgubiri în cazul în care încetarea contractului a fost nejustificată. Instanța de judecată poate acorda daune interese angajaților, cu condiția ca acestea să nu depășească trei salarii lunare, calculate pe baza ultimului salariu plătit.
 • Compensația pentru daune acordată angajatului pentru concediere nejustificată, nu aduce atingere dreptului salariatului de a încheia raporturile de muncă, în cazul în care notificarea nu a fost conformă.

Ce informații trebuie să conțină un contract de muncă?

 • Salariul / remunerația
 • Data încheierii contractului de muncă
 • Data de începere a raporturilor de muncă, conform contractului
 • Durata de valabilitate a contractului (perioadă determinată sau nedeterminată) În cazul contractelor pe perioadă determinată este necesară menționarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul.
 • Activitatea care trebuie prestată
 • Locul desfășurării activităților de muncă contractate

Biroul pentru muncă al Ministerului Muncii pune la dispoziție contracte standard de angajare, în limba arabă și engleză, pe care angajatorul și angajatul trebuie să le completeze în spațiile libere din rubricile aferente. Cu toate acestea, nu este obligatorie utilizarea unor contracte standardizate și este permisă elaborarea unor contracte de muncă individualizate, condiția fiind ca ele să nu conțină dispoziții contrare legii și să fie redactate în limba arabă.

Care sunt regulile privind ocuparea forței de muncă pentru o perioadă de probă?

Angajarea unor persoane pentru o perioadă de probă inițială este o practică obișnuită în Emiratele Arabe Unite. În perioada de probă, atât angajatorul cât și angajatul pot rezilia contractul de muncă, cu efect imediat, fără a oferi un motiv valabil. În astfel de cazuri, angajatorul nu va fi obligat să plătească la sfârșitul prestației de servicii nici o compensație materială angajatului. În conformitate cu prevederile legale, perioada de probă poate fi de maxim șase luni. Sunt angajatorii obligați la plata costurilor de repatriere sau a altor cheltuieli, în cazul încetării contractului de muncă în perioada de probă?

Toate salariile și beneficiile datorate pentru perioada de probă trebuie să fie plătite de angajator, inclusiv costurile de repatriere, cu excepția cazului în care angajatul demisionează în cursul perioadei de probă, fără un motiv întemeiat. În ultima ipoteză, angajatul va suporta costul repatrierii.

Părțile contractuale pot conveni să înceapă raporturile de muncă fără perioadă de probă, întrucât aceasta nu este stipulată în mod expres în lege. Părțile au dreptul să stabilească termenul efectiv al perioadei de probă, care nu trebuie să depășească șase luni calendaristice.

Care este diferența dintre „salariul total” și „salariul de bază”?

Termenul „salariul de bază” se referă la salariul unui angajat, cu excepția indemnizațiilor de orice natură și este specificat în contractul de muncă ca atare. Salariul total, pe de altă parte, include sporurile acordate, precum cele pentru cazare și călătorie, etc.

Salariul de bază reprezintă valoarea de referință pentru orice fel de calcul al daunelor sau recompenselor materiale solicitate în urma rezilierii voluntare a raporturilor de muncă, excluzând sumele acordate pentru locuință sau orice fel de alocație primită de angajat.

Există un salariu minim prevăzut de lege

Legea nu stipulează un salariu minim. În practică se constată că un salariu mai mic de 4.000 dirhami (plus indemnizația de cazare), nu permite acoperirea cheltuielilor în Emiratele Arabe Unite ale unui angajat care are de întreținut o familie.

Pentru a putea angaja personal casnic, angajatul va trebui să dispună de un salariu de peste 6.000 dirhami pe lună.

Salariile pot fi plătite lunar, săptămânal, zilnic sau părțile pot conveni de comun acord asupra modului de efectuare al plății. Salariile pot fi plătite în Emiratele Arabe Unite sau în altă parte.

Legea prevede ca salariile să fie plătite în moneda națională, însă, în practică, părțile pot conveni ca plata să fie efectuată în orice monedă. Legislația Emiratelor Arabe Unite nu restricționează transferul sumelor de bani încasate de angajat în străinătate.

În cazul în care există un litigiu, angajatorului i se va cere să dovedească plata salariului cuvenit. Cu toate acestea, angajatul poate dovedi neplata salariilor prin orice mijloace de probă prevăzute în legislația federală. Prin urmare, este necesar ca angajatorul să mențină evidențe adecvate și registre de plată a salariilor și indemnizațiilor, în caz contrar poate exista suspiciunea de neplată a drepturilor salariale.

Cine suportă cheltuielile de repatriere a angajaților?

La sfârșitul contractului de muncă, angajatorul este responsabil pentru cheltuielile de repatriere a angajatului la locul de recrutare sau în orice alt loc, pe care cele două părți l-au convenit. Dacă angajatul schimbă locul de muncă, noul angajator este responsabil pentru cheltuielile de repatriere la sfârșitul perioadei contractuale. Cu toate acestea, în cazul în care rezilierea contractului se face la inițiativa angajatului, atunci acesta este responsabil pentru costurile de repatriere, dacă dispune de suficiente mijloace materiale.

În cazul în care angajatorul a suportat contravaloarea costurilor de deplasare ale salariatului, familiei sale, precum și pentru transportul efectelor personale, conform clauzelor contractuale, atunci angajatorul va trebui să suporte și costurile de repatriere în conformitate cu prevederile contractului. Cu toate acestea, dacă, la data încheierii contractului nu a existat un acord cu privire la plata cheltuielilor de repatriere familiale sau a costurilor de transport al obiectelor personale, angajatorul nu va fi obligat să plătească.

Când are angajatul obligația de a părăsi locuința de serviciu?

În cazul în care angajatorul oferă cazare angajatului, acesta este obligat să părăsească locuința într-un termen de maxim 30 de zile de la data la care au încetat raporturile de muncă. Angajatul nu poate prelungi această perioadă pentru nici un motiv dacă:

 • Angajatorul suportă cheltuielile de repatriere;
 • clauzele contractului de muncă sau regulamentele angajatorului nu prevăd expres această posibilitate.

În cazul unui litigiu între angajator și angajat, Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale va formula o recomandare în termen de 2 săptămâni de la data depunerii plângerii și va informa angajatul asupra sumei recomandate de plată. În astfel de cazuri, termenul de 30 de zile pentru părăsirea locuinței de serviciu curge de la data la care angajatul primește efectiv sumele cuvenite. Dacă spațiile destinate ca locuință de serviciu nu sunt eliberate în termen, Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale va dispune evacuarea cu sprijinul poliției locale.

Această măsură nu aduce atingere dreptului salariatului de a contesta în instanță sumele restante datorate de angajator cu titlu de drepturi salariale cuvenite, conform recomandării de Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale. Oricare dintre părțile contractante poate contesta în instanță decizia Ministerului Muncii.

 

Ameninţări teroriste

Cetăţenii români trebuie să aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume.

Cetăţenilor români care călătoresc în EAU li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile emirateze şi să acceseze periodic pagina web a Ambasadei României la Abu Dhabi, a Consulatului General al României la Dubai și a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro)

 

Siguranţă şi criminalitate

În acest stat, infracțiunile legate de droguri sunt sancționate cu pedeapsa capitală. Vă recomandăm să nu transportați pachete pentru alții! Acestea pot conține droguri!

Călătoriile în Emiratele Arabe Unite nu prezintă riscuri majore din punctul de vedere al criminalităţii.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşină pot apărea în zonele aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării etc.).

MAE recomandă cetăţenilor români care se află în Emiratele Arabe Unite:

 • Să manifeste atenţie şi prudenţă sporite pe toată durata prezenţei în această ţară;
 • Să respecte anunţurile sau recomandările autorităţilor locale;
 • Să urmărească în mod constant evoluţia stării de securitate şi să păstreze un contact regulat cu Ambasada României la Abu Dhabi sau cu Consulatul General al României la Dubai;
 • Să respecte tradiţiile şi obiceiurile locale. În timpul sărbătorilor Ramadanului consumul de mâncare, băutură sau fumatul în locurile publice constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoarea.
 • Să evite circulaţia pe timp de noapte, locurile aglomerate, demonstraţiile şi deplasarea în zone izolate ale ţării;
 • Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini;
 • Să încuie maşinile şi să le asigure cu sisteme de alarmă;

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a celui mai apropiat oficiu consular român.

În cazul unor incidente grave(accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 998 Salvarea;
 • 999 Poliţia.

Apelează rapid numerele de urgență din Emiratele Arabe Unite!

De asemenea, este recomandată sesizarea Ambasadei României la Abu Dhabi sau a Consulatului General al României la Dubai, care pot acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.

 

Reglementări legale speciale

Legislaţia se bazează pe dreptul islamic, care se aplică cu stricteţe în toate domeniile.

Printre altele, următoarele infracţiuni se pedepsesc:

 • Conducerea sub influenţa alcoolului. De asemenea, se pedepseşte consumul de alcool în afara spaţiilor cu destinaţie precisă (restaurante, baruri etc), cât şi starea de ebrietate în spaţiul public.
 • Orice comportament ofensator manifestat în public (de exemplu, manifestarea afecţiunii între adulţi, proferarea de injurii etc).
 • Relaţiile extraconjugale, relaţiile între persoanele de acelaşi sex,  sarcina rezultată în urma relaţii extraconjugale. În cazurile de agresiune sexuală, victima trebuie să facă dovada, în funcţie de faptă, că ea însăşi a respectat legea locală.
 • Remarcile depreciative la adresa familiei conducătoare sau a Islamului.
 • Fotografierea unor clădiri şi facilităţi ale Guvernului şi armatei, spaţii industriale (de exemplu, câmpurile petroliere şi rafinăriile), instalaţiile generale de importanţă strategică, cum ar fi aeroporturile.

Se interzice fotografierea oricărui obiectiv care are postat indicatorul de „fotografiatul interzis”. Acordaţi atenţie semnelor de interdicţie! Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă forţelor locale de securitate pentru a obţine permisiunea/opri imediat înregistrarea.

 

Sistemul medical

Cetăţenii români sunt sfătuiţi cu insistenţă să îşi încheie asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă pentru întreaga durată a deplasării.

 

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Sistemul de trafic auto este similar celui european, circulaţia desfăşurându-se pe partea dreaptă a drumului.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este foarte bună, cu autostrăzi şi drumuri naţionale moderne.

 • Centura de siguranţă

Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie.
Consumul de alcool la volan este strict interzis.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este recunoscut, însă persoanele cu rezidenţă în Emiratele Arabe Unite au obligaţia de a deţine un permis de conducere eliberat de autorităţile locale.

 • Informaţii în caz de accident de circulaţie

În cazul producerii unui accident de circulaţie, trebuie respectate regulile aplicabile în fiecare Emirat.
În unele Emirate este interzisă deplasarea vehiculelor implicate în accident, până la sosirea echipajelor de poliţie (Abu Dhabi). În altele, vehiculele se pot deplasa pentru a nu obstrucţiona traficul (Dubai).

Conducătorul autovehiculului implicat într-un accident grav de circulaţie, soldat cu vătămare corporală sau deces, este reţinut în vederea clarificării vinovăţiei. Vinovăția este stabilită  de un judecător specializat în legislația rutieră. În situaţia în care vinovăţia nu se poate stabili pe loc, persoanei implicate i se interzice părăsirea ţării.

În cazul unor incidente care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 998 Salvarea;
 • 999 Poliţia.

Reglementări vamale

 • Importul, consumul, producerea şi deţinerea de stupefiante (spre exemplu răşină de cannabis, haşiş, marijuana, heroină, cocaină, inclusiv etnobotanicele), chiar şi în cantităţi foarte mici sunt interzise şi aspru pedepsite de lege, toleranța pentru traficul de droguri fiind zero

Atenție! Vă recomandăm consultarea listei de medicamente interzise în Emiratele Arabe Unite, precum și păstrarea prescripțiilor medicale pentru tratamentele care vă sunt necesare. De asemenea, vă sfătuim să păstrați și prospectele medicamentelor. Deținerea de medicamente interzise nu este tolerată, fiind aplicate pedepse privative de libertate.

 • Persoanele care intră în Emiratele Arabe Unite sau părăsesc teritoriul acestui stat, având asupra lor sume de bani sau instrumente financiare/de plată care depăşesc plafonul de o sută de mii de dirhami (AED) (sau echivalentul în alte valute) trebuie să depună o declaraţie la autorităţile vamale şi să completeze un formular care va fi pus la dispoziţie de către acestea.
 • Această prevedere este valabilă şi în cazul în care banii/instrumentele de plată depăşind această sumă, sunt trimise prin poştă sau servicii de curierat (colet). Sumele deţinute de persoane cu vârstă sub 18 ani vor fi incluse în plafonul acceptat pentru însoţitor.
 • În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, ofiţerul vamal poate sesiza procurorul general în vederea începerii procedurilor legale.

Infracţiuni economice şi financiare

Emiterea de cecuri fără acoperire sau neachitarea în temen a facturilor se sancţionează cu închisoare sau amendă. În litigiile financiare, poliţia poate interzice turiştilor/oamenilor de afaceri să părăsească ţara, existând chiar posibilitatea reţinerii doar în baza plângerii formulată de partea vătămată.

Faptele care aduc atingere regimului narcoticelor şi stupefiantelor se pedepsesc cu închisoarea, legislaţia în materie fiind aplicabilă pentru orice fel de substanţe psihotrope, indiferent de cantitate. Persoanele care, la intrarea în ţară au fost depistate pozitiv ca fiind consumatori, riscă pedepse privative de libertate, chiar dacă la momentul respectiv nu sunt în posesia unor substanţe interzise.

Condiţiile de detenţie sunt deosebit de restrictive şi dificile.

În situaţia în care întâmpinaţi orice fel de probleme, vă adresăm rugămintea de a contacta Ambasada României  la Abu Dhabi sau Consulatul General al României la Dubai, pe numerele de urgenţă disponibile, înainte de a întreprinde orice demers în raport cu autorităţile locale.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal