Stephen Russell – Secretar General, ANEC

It is 50 years this year since President John F Kennedy codified the four rights of US consumers: the right to safety; the right to choose; the right to information and the right to be heard.

Kennedy understood that consumers were the largest economic group in his country’s economy, affecting and affected by almost every public and private economic decision. Yet, before his speech on 15 March 1962 – now remembered annually as World Consumer Rights Day – consumers were also the only important group who were not effectively organised, and whose views were not heard.

Fifty years later, the European Union has confirmed the importance of the consumer voice in the adoption of the Standardisation Regulation, which will become effective in Member States on 1 January of next year. Technical standardisation may not seem at all sexy at first glance, but it is an essential component of modern life: from the simplest of nuts & bolts, to the most complex of smartphones. And without effective consumer representation in the writing of standards, products will not be as safe, as interoperable, as accessible or as green as they could be. Of course, it is not the interests of business to ignore the needs of consumers if it wants to sell its products and services, but our experience is that business often focuses on meeting the needs of the “average consumer`, where costs are lowest and profits highest, to the exclusion of vulnerable consumers: those who are young, old or disabled.

As the European consumer voice in standardisation, ANEC applauds the links being forged between ASRO, the Romanian national standards body, and InfoCons, the association representing Romanian consumers in ANEC. Indeed, it is only right that we do so on World Standards Day. The participation of consumer experts in national standardisation work is essential. Most European and international standards for consumer protection and welfare are written in CEN/CENELEC and ISO/IEC, organisations in which the writing of standards is led by the national standards bodies. We welcome the very strong lead ASRO is taking in CEN/CENELEC as a standards body from a newer Member State. I remember I had the pleasure to speak as ANEC Secretary-General at the CEN/CENELEC Annual Meeting hosted by ASRO in June 2008, where the importance of consumer participation in standardisation was not only recognised but repeatedly stressed.

Although many of the European standards needed to support the Single European Market for products were written before Romania joined the European Union in 2004, there is still much to be done. The Standardisation Regulation accepts that similar work now needs to be extended to the field of services. For example, consumers expect a similar level of hotel fire safety to exist across Member States. But that is not true. There is not even a common minimum level of safety. There is need for European regulation, and for the development of European standards, in which the expectations of Romanian stakeholders – including consumers – can be expressed. And, of course, there is increasing innovation in the market for products. New technologies, and the convergence of technologies, mean the European standards for products need to be kept under regular review and revised. Here, the voice of the Romanian consumer also needs to be heard and must be heard.

These are difficult times for Europe. But we must keep our ambition. We must continue to seek a Europe where the health, safety and well-being of consumers comes first. And we must keep our vision of Kennedy’s rights alive.

Stephen RUSSELL

ANEC Secretary-General


Brussels, 15 October 2012

Anul acesta se împlinesc 50 ani de când Preşedintele John F. Kennedy a emis cele 4 drepturi ale consumatorilor din Statele Unite: dreptul la siguranţă, dreptul de a alege, dreptul la informare şi dreptul de a fi ascultat.

Kennedy a înteles că consumatorii au cel mai mare grup economic în cadrul economiei tării sale, influenţând si fiind influenţaţi de aproape fiecare decizie economică publică si privată. Cu toate acestea, înainte de discursul său din 15 martie 1962 – fiind amintit anual ca Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor – consumatorii au fost, de asemenea, singurul grup important care nu era organizat eficient  si ale căror opinii nu erau auzite.

Cincizeci de ani mai târziu, Uniunea Europeană a confirmat importanta vocii consumatorului în adoptarea Regulamentului de Standardizare, care va intra în vigoare în statele membre de la data de 1 ianuarie a anului următor. Standardizarea tehnică ar putea să nu pară deloc atragatoare, la prima vedere, dar este o componentă esentială a vietii moderne: de la simple nuci si şuruburi, la cele mai complex dintre smartphone-uri. Si fără o reprezentare eficientă a consumatorilor în scrierea standardelor, produsele nu ar fi la fel de sigure,  inter-operabile, accesibile sau ‘verzi’ pe cât ar putea fi. Desigur, nu acesta este interesul de afaceri – in a ignora nevoile consumatorilor, insă în cazul în care se doreste vânzarea produselor si serviciilor, din experienta noastră se arată că de multe ori, afacerile se concentrează pe satisfacerea nevoilor ‘consumatorului mediu’, în care costurile sunt cele mai mici si profiturile cele mai mari, excluzând consumatorii vulnerabili: cei care sunt tineri, persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap.

Ca ‘Voce a Consumatorilor Europeni in Standardizare’ ANEC salută legăturile dintre ASRO, organismul national de standardizare din România si InfoCons, asociatia care reprezintă consumatorii români în ANEC. Într-adevăr, este corect să facem acest lucru cu ocazia Zilei Mondiale a Standardizării. Participarea expertilor de consum în activitatea de standardizare natională este esentială. Majoritatea standardelor europene si internationale pentru protectia consumatorului si a bunăstării sunt scrise în CEN / CENELEC si ISO / IEC, organizatii în care scrierea de standarde este condusă de către organismele nationale de standardizare. Salutăm cu mare căldură rolul pe care ASRO îl are în CEN / CENELEC ca un organism de standardizare dintr-un stat membru nou. Imi amintesc ca am avut plăcerea de a vorbi în calitate de Secretar General ANEC, la Adunarea Anuala CEN / CENELEC găzduită de ASRO în iunie 2008, în care importanta participării consumatorilor în procesul de standardizare nu numai că a fost recunoscută, dar a fost şi subliniată în mod repetat.

Desi multe dintre standardele europene care necesită sprijinirea pietei unice europene pentru produse – au fost scrise înainte ca România să adere la Uniunea Europeană în anul 2004, inca mai sunt multe de făcut. Regulamentul de Standardizare acceptă că munca similară trebuie acum să fie extinsă şi în domeniul serviciilor. De exemplu, consumatorii se asteaptă la un nivel similar de securitate in caz de incendiu la un hotel, care să existe în toate statele membre. Dar acest lucru nu este adevărat. Nu există nici măcar un nivel minim comun de sigurantă. Este nevoie de reglementări europene, precum si de dezvoltarea standardelor europene, în care asteptările părtilor interesate din România – inclusiv consumatorii – poate fi exprimate. Si, desigur, există un nivel in creştere a inovatiei pe piata produselor. Noile tehnologii, precum si convergenta tehnologiilor, înseamnă că standardele europene pentru produse trebuie să fie reexaminate şi revizuite în mod periodic. Aici, vocea consumatorului român trebuie să fie auzită si este necesar să se facă auzită.

Acestea sunt vremuri dificile pentru Europa. Dar noi trebuie să ne păstrăm ambitia. Trebuie să continuăm să cautăm o Europă în care sănătatea, siguranta si bunăstarea consumatorilor este pe primul loc. Trebuie să păstrăm vie viziunea drepturilor lui Kennedy.


Stephen RUSSELL

Secretar General, ANEC


Brussels, 15 October 2012


Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal