Jocuri de Noroc online - InfoCons

Care este legislatia României în domeniul jocurilor de noroc online?

Legislația României respectă solicitările Comisiei Europene în domeniul jocurilor de noroc și utilizează mai multe mijloace pentru a controla jocul-problemă precum limita de vârstă, informații, avertismente, interzicerea utilizării creditului, responsabilizarea operatorului online, restricționarea anumitor jocuri de noroc sau pariuri considerate riscante și limite pentru comunicările comerciale.

Astfel, dispozițiile din Anexa 1 la HG nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc stabilesc că:

Normele privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc:

 • “Art. 6. (1) Acţiunile de promovare a activităţilor de jocuri de noroc desfăşurate pe teritoriul naţional se realizează cu respectarea principiilor privind protecţia minorilor şi participarea responsabilă la jocul de noroc. Materialele de promovare nu vor putea fi amplasate în incinta sau pe împrejmuirile instituţiilor de învăţământ, a aşezămintelor socio-culturale sau religioase şi vor cuprinde în mod vizibil interdicţia minorilor de participare la jocul de noroc, semnalizată prin simboluri vizuale, precum şi seria şi numărul licenţei de organizare a activităţii de jocuri de noroc, precum şi sigla ONJN.

(2) Acţiunile de promovare, constând în reclamă, publicitate sau activităţi specifice de marketing, desfăşurate de organizatorul de jocuri de noroc în locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii sunt permise în temeiul licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.

(3) Promovarea acţiunilor de acordare a bonusurilor participanţilor este permisă numai în locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii sau ale afiliaţilor, precum şi prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active din baza de date proprie, dacă aceştia şi-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.

(4) Inserarea denumirii operatorilor de jocuri de noroc nelicenţiaţi în România, a paginilor de internet sau a mărcilor acestora în conţinutul oricărui text este permisă cu condiţia ca denumirea, marca sau pagina de internet utilizată să fie de aceeaşi mărime cu textul în conţinutul căreia este cuprinsă şi să nu fie posibilă redirecţionarea către orice altă pagină de internet ce aparţine unui operator de jocuri de noroc sau prin intermediul căreia se face reclamă şi publicitate activităţii de jocuri de noroc.

 • Art.8 […]

(4) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să prevadă în mod expres în regulamentul de joc interzicerea accesului minorilor în locaţiile specializate pentru exploatarea jocurilor de noroc. Interdicţia minorilor de a participa la jocurile de noroc va fi afişată la loc vizibil în locaţii ori pe pagina de start a website-ului prin care se desfăşoară activitatea, în cazul jocurilor de noroc la distanţă.

(5) Organizatorii sunt obligaţi să interzică accesul minorilor în locaţiile specializate pentru desfăşurarea de jocuri de noroc, la mijloacele de joc ori la sistemele informatice care permit participarea la jocul de noroc. În scopul stabilirii dreptului de participare la jocul de noroc, organizatorii pot solicita participanţilor prezentarea unui act de identitate.

(6) Este interzisă punerea la dispoziţia clienţilor de dispozitive pentru accesarea platformelor de joc la distanţă din locaţiile specializate pentru desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc tradiţionale.

 • Art.128 Website-ul organizatorului şi platforma de joc prin care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc la distanţă vor conţine obligatoriu în limba română următoarele informaţii, afişate în mod vizibil:
 1. a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau autoritatea competentă din statul în care operatorul îşi are sediul, inclusiv date de identificare fiscală şi/sau un alt număr de identificare, adresa sediului social, seria, numărul şi data licenţei de organizare şi ale autorizaţiei de exploatare emise de ONJN, perioada de valabilitate a acestora, precum şi un link către website-ul ONJN – onjn.gov.ro;
 2. b) interdicţia expresă referitoare la participarea la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;
 3. c) politica organizatorului cu privire la prevenirea şi combaterea dependenţei de jocurile de noroc, inclusiv accesul la autotestare privind dependenţa de jocuri de noroc;
 4. d) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;
 5. e) serviciul de asistenţă în scopul utilizării platformei, oferit de organizator;
 6. f) informaţii privind modalităţile de plată;
 7. g) termenele şi condiţiile privitoare la utilizarea platformei de joc de către participant;
 8. h) informaţiile privind contul jucătorului;
 9. i) informaţii cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul fraudei şi a spălării banilor.
 10. j) mesaj de avertizare transmis automat de platforma de joc, la fiecare 60 de minute care va informa jucătorul cu privire la timpul petrecut la joc.
 • Art. 129 (1) Participarea la jocurile de noroc la distanţă, organizate de un operator care deţine licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a activităţii, este permisă jucătorilor care deţin un cont unic de joc şi sunt înregistraţi conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(2) În vederea înregistrării, un jucător furnizează cel puţin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, data naşterii, adresa de e-mail valabilă, adresa de domiciliu, nume utilizator, parola, acceptare termeni şi condiţii, confirmarea voluntară a vârstei de peste 18 ani. La acceptarea înregistrării platforma de joc va genera automat un cod unic atribuit jucătorului.

(3) Jucătorul înregistrat are posibilitatea de a alimenta contul de joc cu o sumă în limită maximă de 200 euro sau echivalent, prin mijloacele de plată acceptate de organizator, dar retragerile de bani din contul de joc vor putea fi efectuate doar în urma verificării autenticităţii datelor furnizate de către jucător.

(4) În vederea verificării autenticităţii datelor furnizate de către jucător, organizatorul va solicita informaţii despre cetăţenie sau rezidenţă fiscală, iar în cazul cetăţenilor români va solicita şi codul numeric personal. Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă are obligativitatea ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contului de joc, să depună toate diligenţele pentru verificarea autenticităţii datelor furnizate de către jucător.

(5) În cazul în care jucătorul, în maximum 30 de zile calendaristice de la momentul alimentării contului de jucător, nu confirmă autenticitatea datelor furnizate sau se regăseşte în lista de jucători autoexcluşi sau indezirabili, organizatorul va închide contul, iar sumele existente în cont vor fi reţinute şi virate la bugetul de stat până cel mai târziu la data de 10 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reţinute. În caz de deces în perioada de verificare a contului, sumele se restituie moştenitorilor, în condiţiile legii.

(6) Orice modificare a conturilor de joc se va transmite automat în serverul de siguranţă aflat pe teritoriul României.

 • ART. 132 (1) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă pune la dispoziţia jucătorului o facilitate care să îi permită acestuia să stabilească limite de depozit zilnice, săptămânale şi lunare. O solicitare din partea jucătorului pentru stabilirea unei limite de depozit este implementată, la cerere, în termen de maximum 24 de ore.

(2) O solicitare din partea jucătorului de creştere a limitei de depozit fixate anterior nu poate intra în vigoare decât după minimum 48 de ore.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziţia jucătorului o facilitate care să îi permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc sau întreruperea accesului la joc pe o perioadă prestabilită de maximum 7 zile.

(4) Dacă un jucător s-a autoexclus de la participarea în cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc la distanţă, acesta din urmă trebuie să îl informeze pe jucător cu privire la opţiunea de consiliere şi tratament al dependenţei patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.

(5) Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă, respectiv reprezentantul autorizat păstrează un registru al jucătorilor care au solicitat excluderea permanentă sau temporară ori întreruperea accesului la jocul de noroc, pe care îl prezintă, la cerere, organelor de control.

(6) Un jucător care este înregistrat în registrul prevăzut la alin. (5) poate solicita radierea sa din acest registru numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.

(7) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent ori celor care au solicitat întreruperea accesului la jocul de noroc.”

În ceea ce privește obigațiile consumatorului care accesează on-line jocurile de noroc, vă precizăm că participarea la jocurile de noroc la distanță presupune acceptarea termenelor și condițiilor, stabilite de către organizatorul de jocuri de noroc la distanță, în corcondanță cu art. 140 alin. (1) din HG nr. 111/2016 care prevede:

“Desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc la distanţă între organizator şi participant se realizează în conformitate cu termenele şi condiţiile stabilite de organizator şi cu regulamentul de joc, în cuprinsul căruia vor fi prevăzute obligatoriu următoarele informaţii: datele de contact ale organizatorului, identificarea şi descrierea amănunţită a procedurilor de înregistrare a jucătorilor, respectiv a creării conturilor de joc, descrierea condiţiilor de suspendare ori de închidere a conturilor de joc, descrierea procedurilor de autoexcludere temporară sau definitivă din joc, precum şi a procedurilor de întrerupere a accesului la platforma de joc, descrierea amănunţită a jocurilor oferite participanţilor, modalitatea de transfer a sumelor obţinute din jocul de noroc către contul de joc şi contul de plată al participantului, condiţiile de securizare a transmisiei de date de la şi către jucător, consecinţele tentativelor de fraudare a dispoziţiilor legale sau regulamentare.”

Autor: Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc 

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal