HG pentru stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

Situatia actuala :

Ambalajele constituie atât o parte esențială în manipularea mărfurilor, cât și una dintre problemele acute ale societății moderne. În vederea limitării impactului ambalajelor asupra mediului și pentru a reduce eliminarea finală, se impune identificarea unor soluții de optimizare a gestionării durabile a acestora, pentru a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană și pentru a asigura utilizarea prudentă, eficientă și rațională a resurselor naturale.

În România, dintre deșeurile abandonate atât în mediul rural, cât și în mediul urban, aproximativ 38% sunt reprezentate de plastic, sticlă și metal.

Prevenția, în ceea ce privește generarea de deșeuri, este cea mai bună metodă de a îmbunătăți utilizarea resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului. Prin urmare, este important ca la nivel național să fie implementate măsuri adecvate și oportune pentru prevenirea generării de deșeuri și pentru monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate.

Prin OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019 s-a introdus cadrul general de funcționare a sistemului de garanție-returnare, cu aplicare din anul 2019 pentru ambalajele reutilizabile și s-a instituit în sarcina autorităților obligația ca, până la data de 1 ianuarie 2021, să traseze liniile generale de funcționare a sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje nereutilizabile, urmând ca implementarea efectivă a acestuia să se realizeze cel târziu la data de 31 martie 2022.

La momentul actual, pentru ambalajele reutilizabile, consumatorul plătește o garanție în valoare de 0,50 lei la cumpărarea unui produs în ambalaj reutilizabil. La returnarea ambalajului și în baza bonului fiscal, garanția este returnată de către comerciant către consumator.

Prin Legea nr. 249/2015 se impune preluarea ambalajelor reutilizabile astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%. Având însă în vedere cantitatea preeminentă a ambalajelor nereutilizabile introduse pe piața națională, actualul sistem de garanție-returnare nu asigură procentajul național de valorificare, care, pentru perioada 2019-2022 este de 60%.

La nivel european, cel mai târziu până în anul 2025, se impune a fi reciclat:

– minimum 65% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje;

– 50 % pentru plastic;

– 77% pentru plasticul de unică folosință;

– 50 % pentru aluminiu;

– 70 % pentru sticlă;

– 75 % pentru hârtie și carton;

– 70 % pentru metale feroase;

– 25 % pentru lemn.

Conform `Studiului privind evaluarea sistemului de garanție, componentă a sistemului de gestionare a deșeurilor în România`, elaborat de Academia de Studii Economice din București în anul 2020, în România se colectează aproximativ 5,2 milioane de tone de deșeu municipal dintre care:

– 4,3 milioane de tone de deșeuri provin din deșeuri menajere;

– 700.000 tone de deșeuri provin din servicii municipale.

Peste 86% din cantitățile colectate sunt tratate prin eliminare și numai un procent de 13% din cantitatea totală de deșeuri este reciclată.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului se realizează:

a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piață națională;

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP), pe tip de material și pe tip de ambalaj.

Ținând cont de situația națională și de pragul de reciclare actual, trebuie inclusă în schema de răspundere extinsă a producătorilor inclusiv implementarea și gestionarea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje nereutilizabile, în legătură cu care producătorii trebuie să poarte responsabilitatea financiară și organizatorică.

Astfel, producătorii vor avea obligația de a asigura costurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor minime de colectare, inclusiv costurile privind valoarea garanțiilor aferente ambalajelor nereutilizabile introduse sau făcute disponibile pe piața națională și a tarifului de administrare. Sunt asimilați producătorilor și importatorii de produse în ambalaje SGR.

Prezentul proiect de act normativ instituie regulile necesare, suficiente și posibile pentru implementarea sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase introduse sau făcute disponibile pe piața din România.

De la aplicarea sistemului de garanție-returnare vor fi excluse produsele exportate, produsele comercializate în magazine tip duty-free și cele comercializate în mijloacele de transport internațional.

Înființarea Administratorului își propune uniformizarea și menținerea unei coerențe în implementarea sistemului de garanție-returnare, la nivel național. Mai mult, fiind o entitate ce va funcționa pe întreg teritoriul României, este satisfăcut dezideratul de a da posibilitatea consumatorilor finali să își poată recupera garanția indiferent de locul inițial de cumpărare. În acest mod, returnarea va fi mai facilă, ceea ce va conduce la creșterea cantității de materiale colectate.

Activitatea Administratorului nu va putea fi desfășurată astfel încât să urmărească obținerea de profit, acesta având obligația de a reinvesti și de a utiliza toate veniturile înregistrate în scopul implementării, funcționării și creșterii performanței sistemului de garanție-returnare.

Administratorul sistemului va acționa în condiții nediscriminatorii atât față de operatorii economici cu care va contracta, cât și față de consumatorii finali, care trebuie să fie stimulați și sprijiniți să adopte un comportament responsabil prin campanii de sensibilizare promovate de către toți operatorii economici implicați.

Schimbari preconizate :

Articolul 35 din Constituția României intitulat `Dreptul la mediu sănătos`, prevede: (1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

Prin urmare, chiar la nivel constituțional, se instituie obligația persoanelor fizice și juridice de a proteja și de a ameliora mediul înconjurător. În acest sens, întrucât ambalajul are o economică vitală, implementarea sistemului de garanție-returnare presupune nu numai implicarea tuturor operatorilor economici, dar și statului și a tuturor cetățenilor. Pasivitatea sau implicarea necorespunzătoare ar conduce la blocaje constante ale sistemului, care nu va putea funcționa altfel decât prin strânsa cooperare a tuturor partenerilor, într-un spirit de responsabilitate comună.

Astfel, se instituie obligații exprese și bine delimitate între toți operatorii economici implicați în implementarea și în buna funcționare a sistemului de garanție-returnare. În acest sens, sunt delimitate inclusiv obligațiile comercianților HoReCa, a operatorilor de platforme on-line și inclusiv a comercianților având structuri de vânzare cu o suprafață mai mică de 50 m2.

Pentru activitatea Administratorului și pentru o mai bună gestionare a sistemului de garanție-returnare, vor fi înființate puncte de returnare și centre de numărare, care vor fi obligate să țină o evidență informatică a tuturor ambalajelor returnate și care fac parte din sistemul de garanție-returnare.

Pentru claritate, se introduc o serie de definiții, astfel încât acestea să poată fi uzitate și interpretate în contextul implementării sistemului de garanție-returnare și pentru o mai bună înțelegere a modului său de funcționare, printre care: `administrator al sistemului de garanție-returnare`, `ambalaj supus sistemului de garanție-returnare`, `consumator final` sau `garanție de returnare`.

Valoarea garanției stabilită prin prezentul proiect de act normativ este în cuantum de 0,50 lei pentru fiecare ambalaj, având scopul de a încuraja consumatorii finali să returneze ambalajele incluse în sistemul de garanție-returnare. La momentul returnării ambalajelor, în cazul în care consumatorul final solicită restituirea garanției în numerar, comerciantul are obligația restituirii integrale a acesteia.

În urma evaluării impactului economic și social, se consideră că suma percepută cu titlul de garanție este în măsură să mențină stabilitatea operatorilor economici și în același timp să fie un impuls în vederea creșterii gradului de colectare. În ceea ce privește consumatorul final, valoarea acesteia este stabilită astfel încât să nu provoace o scădere a cererii și în același timp să stimuleze returnarea ambalajului în vederea redobândirii cuantumului acesteia.

În ceea ce privește schema de rambursare a garanției, aceasta are în vedere ansamblul măsurilor organizaționale, administrative și financiare implementate de administrator cu scopul de a rambursa garanțiile pe care consumatorii finali le plătesc atunci când achiziționează produse în ambalaje SGR.

Consumatorul final poate restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare organizat pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul și fără a fi condiționat de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanției.

Operatorilor economici care comercializează către consumatorii finali le este interzis să refuze nejustificat sau să condiționeze preluarea de ambalaje nereutilizabile returnate, excepțiile fiind strict și limitativ prevăzute de proiectul de act normativ.

Pentru primul an de funcționare, obiectivele sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele nereutilizabile se raportează la stadiul actual al programelor de gestionare a deșeurilor şi la deschiderea populației cu privire la acest aspect.

Având în vedere instrumentul economic `plătește pentru cât arunci` și aplicarea principiului `răspunderii extinse a producătorului` proiectul de act normativ prevede o serie de obligații pentru:

(i) Administratorul sistemului de garanție-returnare, printre care:

 1. să îşi desfășoare activitatea în mod nediscriminatoriu în relațiile cu operatorii economici;
 2. să asigure colectarea deșeurilor de ambalaje de la punctele de returnare cu o frecvență și într-o manieră care să nu perturbe buna funcționare a comercianților;
 3. să gestioneze şi să finanțeze transportul deșeurilor de ambalaje returnate de către consumatorii finali, de la punctele de preluare către centrul de numărare, respectiv centrul logistic, şi ulterior către reciclator;
 4. să se asigure că sunt îndeplinite obiectivele de colectare prevăzute de prezenta reglementare;
 5. să desfășoare campanii educaționale și publicitare de informare și conștientizare a populație cu privire la funcționarea sistemului de garanție-returnare;

(ii) Producătorii de ambalaje care introduc sau fac disponibile pe piața națională ambalaje nereutilizabile supuse plății unei garanții, printre care:

 1. să țină evidența numărului total al produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională, precum și evidența numărului total al produselor în ambalaje SGR care au fost returnate producătorului de către distribuitori sau comercianți, pe tip de material şi volum;
 2. să plătească administratorului valoarea garanției aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională;
 3. să țină o evidență contabilă separată a prețurilor produselor în ambalaje SGR și a valorii garanției aferente fiecăruia;
 4. să marcheze ambalajele SGR.

(iii) Comercianți, printre care:

 1. să contracteze cu Administratorul sistemului în vederea participării la sistemul de garanție-returnare;
 2. să aplice garanția pentru produsele supuse sistemului de garanție-returnare;
 3. indice distinct cuantumul garanției de returnare pe eticheta de preț şi pe documentele fiscale aferente produsului ambalat;
 4. să preia ambalajele nereutilizabile supuse plății unei garanții fără restricții asupra cantității returnate și fără a fi necesară dovada achiziționării ambalajelor din cadrul structurii de vânzare unde este organizat punctul de returnare a ambalajelor;

De asemenea, se instituie în sarcina autorităților publice competente, atribuții specifice pentru constatarea încălcării obligațiilor prevăzute de prezenta hotărâre. În acest sens, vor avea competența de a supraveghea funcționarea conformă a sistemului de garanție-returnare Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, Garda de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului și Administrația Fondului pentru Mediu.

Sursa: Ministerul Mediului

%MCEPASTEBIN%

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal