Condiţii de intrare şi regim de şedere

Începând cu data de 1 iunie 2009, conform Acordului de liberă circulaţie UE – Elveţia, cetăţenii români nu au nevoie de viză.

Intrarea în Confederaţia Elveţiană este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pot beneficia de libera circulaţie în Confederaţia Elveţiană:

 • cetăţenii români care au un contract de muncă valabil cu un angajator elveţian sau desfăşoară activităţi lucrative independente;
 • cetăţenii români care pot demonstra că posedă suficiente resurse financiare pentru a se întreţine în Confederaţia Elveţiană.

La intrarea în Confederaţia Elveţiană, autorităţile de frontieră pot verifica documentele care justifică scopul declarat al călătoriei. După caz, acestea pot solicita:

 • Prezentarea biletelor de călătorie;
 • Dovada rezervării cazării la hotel;
 • Dovada deţinerii unei sume suficiente de bani – numerar sau cărţi de credit – pentru întreţinerea pe perioada şederii în Confederaţia Elveţiană;
 • Alte documente doveditoare ale scopului declarat al călătoriei.

 

 • Şederea în Confederaţia Elveţiană în vederea exercitării unei activităţi lucrative

În conformitate cu Acordul privind libera circulație a persoanelor (ALCP) între Confederaţia Elveţiană și UE, cetățenii UE-28/AELS au dreptul de a intra, de a locui și de a se angaja în Confederaţia Elveţiană cu obligația îndeplinirii condițiilor stabilite în prevederile acordului.

Activitate lucrativă de scurtă durată (de până la trei luni)

Cetățenii din UE-27/AELS angajați de o societate cu sediul în Confederaţia Elveţiană cu contract de muncă de până la trei luni într-un an calendaristic nu sunt supuși regimului permisului de ședere. Cu toate acestea, sejururile lor trebuie declarate electronic cel mai târziu cu o zi înainte de începerea activității în Confederaţia Elveţiană.

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/?request_language=fr

Activitate lucrativă cu o durată mai mare de trei luni

Exercitarea unei activități lucrative pe o perioadă mai mare de trei luni într-un an calendaristic trebuie să fie autorizată. În cazul în care cetățeanul UE-27/AELS poate prezenta un atestat de muncă sau o declarație de angajare (contract de muncă) cu un angajator stabilit în Confederaţia Elveţiană, se eliberează o autorizație în scopul desfășurării unei activități lucrative. Permisul de ședere în scopul exercitării unei activități lucrative este valabil în toată Confederaţia Elveţiană. Perioada de valabilitate a acestei autorizații este determinată de durata contractului, iar titularul acesteia are dreptul de a-și schimba locul de muncă și angajatorul..

Cetățenii din UE-27/AELS angajați în Confederaţia Elveţiană pentru o perioadă de trei luni până la mai puțin de un an au dreptul la un permis de ședere pe termen scurt (tip L EU / AELS), a cărui valabilitate va fi echivalentă cu durata contractului de muncă.

La prezentarea unei declarații de angajament sau a unui atestații de muncă (contract de muncă) cu o durată egală sau mai mare de un an și pentru contractele de muncă pe durată nedeterminată, salariatul primește un permis de ședere B UE / AELS cu o valabilitate de cinci ani.

Un cetățean UE-27/AELS, care intră în Confederaţia Elveţiană pentru a desfășura o activitate independentă, primește un permis de ședere B UE/AELS valabil 5 ani UE / AELS, cu condiția să demonstreze că desfășoară efectiv o activitate lucrativă independentă.

 

 • Şederea în Confederaţia Elveţiană fără desfăşurarea unei activităţi lucrative

Condițiile pentru dreptul de ședere

Acordul privind libera circulație a persoanelor (ALCP) între Confederaţia Elveţiană și Uniunea Europeană acordă drept de ședere persoanelor inactive din UE-28/AELS, cum ar fi pensionarii, studenții și alți membri inactivi, cât și membrilor familiilor acestora. Pentru a beneficia de acest drept, persoanele care nu au un loc de muncă trebuie să dispună pentru ele și membrii familiilor de:

 • resurse financiare suficiente pentru a nu deveni o povară pentru statul gazdă;
 • o asigurare de sănătate și accidente care acoperă toate riscurile.

Resursele financiare sunt considerate suficiente dacă depășesc suma care le-ar permite cetățenilor să beneficieze de prestații de asistență socială conform legislației elvețiene, sens în care sunt definitorii sumele recomandate de Conferința Elveţiană a Instituțiilor de Acțiune Socială (Standardele CSIAS). Anuitățile și alte prestații de asigurări sociale sunt, de asemenea, luate în considerare la calcularea resurselor financiare.

Dreptul la reîntregirea familiei

Cetățenii inactivi ai UE-28/AELS au dreptul la reîntregirea familiei dacă îndeplinesc anumite condiții. Informații suplimentare sunt disponibile în fișa referitoare la reîntregirea familiei. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz/factsheets.html

Obligația de autorizare

Pentru o perioadă de până la trei luni, șederea persoanelor care nu desfășoară o activitate profesională (de exemplu, în scop turistic) nu este supusă autorizării. Dincolo de această perioadă, cetățenii străini trebuie să declare sosirea lor la autoritățile desemnate de cantonul de rezidență pentru a obține permisul de ședere corespunzător. La prezentarea unui document de identitate sau a unui pașaport valabil, permisul de ședere tip B UE/AELS, valabil pe o perioadă de 5 ani, va fi eliberat de autoritățile competente pentru întreg teritoriul Confederaţiei Elveţiene. Acest permis va fi reînnoit automat, cât timp condițiile de admitere menționate mai sus sunt în continuare îndeplinite.

Autoritățile pot solicita revalidarea autorizării după doi ani, dacă au dubii cu privire la asigurarea mijloacelor financiare necesare. Dacă autoritățile competente constată că aceste mijloace lipsesc, autorizarea poate fi revocată sau poate fi refuzată prelungirea acesteia.

Dispoziții particulare

Rentierii

Rentierii care doresc să se stabilească în Confederaţia Elveţiană trebuie să demonstreze că dispun de mijloace financiare suficiente pentru a nu cădea în sarcina autorităților și să prezinte dovada  încheierii unei asigurări de sănătate și accidente care să acopere toate riscurile.

În principiu, resursele financiare sunt considerate suficiente dacă depășesc suma care le dă dreptul la prestații suplimentare în Confederaţia Elveţiană.

Persoanele aflate la studii (studenții, elevii, persoanele care urmează cursuri de perfecționare etc.)

Persoanele aflate la studii trebuie să demonstreze, în mod credibil, că dispun de mijloace financiare necesare pentru a evita să devină o povară pentru statul gazdă pe timpul șederii lor. De asemenea, trebuie să demonstreze înscrierea la o instituție autorizată în Confederaţia Elveţiană a căror cursuri le urmează, ca formare generală sau profesională specifică. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, persoanelor care urmează cursuri li se va elibera un permis de ședere pentru o perioadă egală cu perioada de formare sau pentru un an, dacă formarea durează mai mult de un an, caz în care autorizarea va fi prelungită anual, până la sfârșitul formării și întotdeauna cu obligația respectării condițiilor menționate.

Accesul la universitățile și institutele de formare, precum și acordarea de burse nu sunt reglementate de ALCP.

Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

Persoanele care doresc să vină în Confederaţia Elveţiană pentru a-și căuta un loc de muncă nu au nevoie de un permis dacă șederea lor nu depășește trei luni. În cazul în care căutarea unui loc de muncă depășește perioada de 3 luni sau dacă beneficiază de exportul prestațiilor lor de șomaj, persoanele în căutarea unui loc de muncă trebuie să-și declare șederea la autoritățile competente și li se va acorda un permis de ședere de scurtă durată L UE/AELS, valabil trei luni. Un permis de ședere pe termen scurt pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă se eliberează dacă dispun de mijloacele financiare necesare pentru întreținerea lor. Acest permis poate fi prelungit pentru o perioadă limitată de până la un an, cu condiția dovedirii că sunt în continuare în căutarea unui loc de muncă și că există o perspectivă reală de angajare. Permisele pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu sunt restricționate, iar aceștia nu pot beneficia de prestații de asistență socială din partea statului gazdă.

În conformitate cu legislaţia locală în vigoare, cele 26 cantoane ale Confederaţiei Elveţiene reprezintă autorităţile competente în materia acordării de permise de şedere pentru cetăţenii străini. Astfel, fiecare autoritate cantonală de migraţie este competentă în ceea ce priveşte controlul populaţiei străine de pe teritoriul său. Avizul Secretariatului de Stat pentru Migraţie (SEM) este necesar numai în anumite cazuri

Începând cu data de 1 octombrie 2016, au intrat în vigoare dispozițiile legale de punere în aplicare a inițiativei privind expulzarea infractorilor străini, adoptată la data de 28 noiembrie 2010.

Noua legislație prevede înăsprirea dispozițiilor care reglementează expulzarea infractorilor străini. Pentru o serie de infracțiuni, instanța penală, care va stabili vinovăția, este obligată să pronunțe, în plus, și expulzarea condamnatului.

Durata expulzării variază de la 5 până la 15 ani. În caz de recidivă, se poate ajunge la 20 ani sau ca expulzarea să fie valabilă pe viață. Lista infracțiunilor în cauză include, în special, toate actele care au ca rezultat moartea unei ființe umane, vătămarea gravă sau punerea în pericol a altor persoane, infracțiuni grave de natură sexuală și toate infracțiunile grave împotriva patrimoniului.

Judecătorul va putea, în mod excepțional, să renunțe la dispunerea unei expulzări obligatorii, dacă aceasta pune cetățeanul străin într-o situație personală gravă sau atunci când interesele publice pentru expulzare nu prevalează asupra interesului privat al cetățeanului străin de a rămâne în Confederația Elvețiană. O atenție deosebită este acordată situației străinilor care s-au născut sau care au crescut în Confederaţia Elvețiană.

Pentru alte infracțiuni prevăzute de Codul Penal și în dreptul penal accesoriu, judecătorul poate pronunța o expulzare  pentru o perioadă de la 3 la 15 ani.

 

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare si şedere prevăzute de legislaţia elveţiană, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile elveţiene:

 • Departamentul Federal al Afacerilor Externe al Confederației Elvețiene: www.eda.admin.ch

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgență.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Confederația Elvețiană nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Confederația Elvețiană nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile elveţiene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Confederația Elvețiană este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a Ambasadei României la Berna.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor elveţiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 117 – Serviciul de urgenţe poliţie
 • 112 – Număr internaţional de urgenţe
 • 118 – Serviciul de urgenţe pompieri
 • 144 – Serviciul de urgenţe salvare
 • 140 – Urgenţe rutiere
 • 161.300 MHz (canal E) – Radiocomunicaţie (în caz de avalanşă)

Apelează rapid numerele de urgență din Elveția!

În cazul în care nu mai deţineţi un document de călătorie, puteţi solicita sprijinul Ambasadei României la Berna, care vă poate elibera un titlu de călătorie pentru întoarcerea în România. Dacă sunteți nevoit să vă continuați călătoria în străinătate, Ambasada României la Berna vă poate elibera un paşaport temporar, în condiţiile prevăzute de lege.

În cazul în care documentul de călătorie vă este furat, trebuie să declaraţi furtul la poliţia locală, apoi vă puteţi adresa Ambasadei României la Berna pentru a obţine titlul de călătorie.

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Confederația Elvețiană. Vă recomandăm să încheiaţi o asigurare medicală de călătorie şi de viaţă, pentru întreaga durată a deplasării.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata şederii temporare în Confederația Elvețiană, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă vor da acces la îngrijirile medicale necesare. Acest Card vă permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în Confederația Elvețiană .

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări, verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/furtul/deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată legătura în primul rând cu agentul sau partenerul elveţian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare.

Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Confederația Elvețiană, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

La intrarea în Confederația Elvețiană este posibilă verificarea stării autoturismului, astfel încât acesta să corespundă normelor tehnice conform reglementarilor legale elveţiene. De asemenea, se vor prezenta, la cererea autorităţilor de frontieră, documentele autoturismului, dovada proprietăţii, talonul de înmatriculare şi asigurarea (cartea verde).

Vignetă: se procură contra cost (40 CHF) de la punctele de trecere a frontierei. Vigneta se lipeşte în mod obligatoriu pe parbrizul maşinii.

Cauciucuri de iarnă: este indicat să folosiţi cauciucurile de iarnă dacă urmează să călătoriţi în zonele alpine.

Aparate anti-radar și de detectare a radarului: pe teritoriul Confederației Elvețiene deţinerea, utilizarea și comercializarea aparatelor de detectare a radarului, precum şi a celor anti-radar este total interzisă, constituind infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei fiecărui canton.

Transportul public este bine dezvoltat.

Pentru informaţii privind călătoria cu trenul este recomandată consultarea pagini de internet a Căilor Ferate Federale Elveţiene.

 

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie atât pentru locurile din față, cât şi pentru cele din spate.

 

 • Limite de viteză admise
  • 50 km/h în localităţi;
  • 80 km/h pe drumurile principale;
  • 120 km/h pe autostrăzi.

Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul Confederației Elvețiene.

Cetăţenii români care îşi stabilesc domiciliul în Confederația Elvețiană pot să solicite preschimbarea permisului românesc şi obţinerea unuia elveţian.

În acest sens, cetăţenii interesaţi trebuie să se adreseze autorităţii cantonale competente de pe raza unde au domiciliul pentru detalii suplimentare.

Folosirea permisului de parcare pentru persoanele cu dizabilități

Cetățenii români cu dizabilități, posesori de autovehicule, pot utiliza locurile de parcare special amenajate cu plasarea în vehicul a permisului de parcare a emis de autoritățile competente din România astfel încăt să asigure vizibilitatea acestuia.

Acceptarea în Confederația Elvețiană a permiselor străine de parcare pentru persoanele cu dizabilități se face, în baza prevederilor Conferinței Europene a Miniștrilor Transporturilor (CEMT), la care România este participantă.

În Confederația Elvețiană acest fapt este reglementat de Ordonanța privind semnalizarea rutieră (OSR) din 5 septembrie 1979, cu modificările și completările ulterioare, art.65 alin.5 și Ordonanța privind normele de circulație rutieră (OCR) din 13 noiembrie 1962 cu modificările și completările ulterioare, care reglementează modul de utilizare a permisului de parcare elvețian pentru persoanele cu dizabilități.

 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

Atenţie!

Indiferent de gravitatea accidentului trebuie anunţată poliţia locală. În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde. Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul unui accident soldat cu victime, toate persoanele implicate, inclusiv pasagerii, nu trebuie să părăsească locul unde s-a produs accidentul fără autorizaţia poliției, exceptând cazurile când acestea au nevoie de ajutor medical sau dacă trebuie să sune la poliție.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • 112 – număr internaţional de urgenţe;
 • 118 – Pompieri;
 • 117 – Poliţie;
 • 144 – Ambulanţă;
 • 140 – Service de depanare;
 • 161.300 MHz (canal E) – Radiocomunicaţie (în caz de avalanşă).

Atenţie! Pentru a solicita asistenţă consulară, anunţaţi Ambasada României la Berna:

Adresă: Brunnadernstrasse 20, 3006 Bern;

Telefon: +41313513639; +41313510546; +41313510547; +41313513640; Fax: +41313514890;

Telefon pentru situaţii de urgenţă: +41 (0)76 387 50 05.

Reglementări vamale

Regulamentul vamal elveţian conţine reglementări similare cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări 200 bucăţi; băuturi alcoolice: 2 litri până la 15 % vol. şi 1 litru peste 15 % vol.; cadouri/suveniruri în valoare de maxim 200 CHF; alte obiecte în valoare de maxim 100 CHF.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate pot consulta broşura pusă la dispoziţie de Administraţia Federală a Vămii.

 

Regimul medicamentelor

Drogurile de orice tip şi substanţele dopante sunt interzise atât la intrarea în Confederația Elvețiană, cât şi la ieşire.

Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.

Regimul animalelor de companie

Este permisă intrarea animalelor de companie (câini şi pisici), dacă acestea sunt însoţite de un certificat de origine şi de sănătate, conţinând datele de identitate ale animalelor şi proprietarilor şi care atestă că animalele sunt sănătoase şi vaccinate antirabic.

Pentru mai multe informaţii vă recomandăm să accesaţi pagina web a Oficiului veterinar federal http://bvet.bytix.com/plus/dbr/default.aspx?lang=fr.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal