Transportul public local – drepturi și obligații

Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public de mărfuri, precum şi alte servicii de transport public.

Serviciile de transport public local de persoane cuprind:

 1. transport prin curse regulate;
 2. transport prin curse regulate speciale;
 3. transport cu autoturisme în regim de taxi;
 4. transport cu autoturisme în regim de închiriere.

Alte servicii de transport public local cuprind:

 1. transport de persoane pe cablu;
 2. transporturi de mărfuri efectuate cu tractoare cu remorci;
 3. transporturi de persoane şi mărfuri pe căi navigabile interioare;
 4. transporturi efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local persoane fizice sau juridice.

Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 1. utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului de transport public local care a fost aprobat de consiliul local, consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz;
 2. utilizatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale care sunt de interes public;
 3. hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la transportul public local vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor;
 4. utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condiţiile legii;
 5. să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;
 6. să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;
 7. să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate;
 8. să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul de transport public local;
 9. pentru plata serviciului de transport public local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi.

Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt:

 1. deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;
 2. să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;
 3. să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;
 4. să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
 5. să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori.

ATENTIE!!! Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice, care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport.

Autoritățile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor de transport public local sunt:

 • Autoritatea Rutieră Română;
 • Autoritatea Navală Română;
 • Autoritatea Feroviară Română din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
 • Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal