Reclamații Garda de Mediu Bacău

Dacă întâmpini probleme legate de mediu și protecția mediului, poți face o reclamație la Garda de Mediu Bacău .

Date de contact si adresa Garda de mediu Bacău

Număr de telefon Garda de Mediu Bacău : 0234/519.994

E-mail Garda de Mediu Bacău : cjbacau@gnm.ro

Adresă Garda de Mediu Bacău : Str.Ion Ionescu de la Brad nr.23

Ce trebuie să conțină o reclamație pentru Garda de Mediu din judetul Bacău ?

  • Nume și Prenume;
  • Adresa de E-mail;
  • Adresa;
  • Număr de telefon;
  • Descrierea reclamației;
  • Documente justificative.

Care sunt atribuțiile Gărzii de Mediu din Bacău ?

În domeniul protecției mediului Bacău :

a) emite acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite prin HG nr. 1000 din 17 octombrie 2012 şi prin alte acte normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului;

b) parcurge procedurile și emit avize de mediu pentru planurile care urmează a fi implementate pe teritoriul județului Bacău, cu informarea prealabilă a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;
c) stabilește în actele de reglementare valori-limită pentru emisiile poluanților în mediul înconjurător în funcție de gradul de poluare existent, precum și metodele de măsurare ale acestora;
d) gestionează funcționarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deșeurilor, zgomotului și vibrațiilor, precum și a radioactivității mediului, aflate în structura proprie;
e) implementează și menține un sistem de management adecvat pentru activitatea laboratoarelor și stațiilor prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;
f) efectuează, la cerere, măsurări și analize de laborator ale calității factorilor de mediu;
g) efectuează și derulează activități de monitorizare a calității mediului înconjurator la nivel teritorial, prin operarea echipamentelor, colectarea și validarea datelor și transmiterea acestora către Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
h) asigură colectarea și validarea datelor primare necesare evaluării calității aerului, pe care le transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;
i) elaborează periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivelul județului Bacău;
j) verifică modul de implementare a proiectelor de tip “implementare în comun” (JI) în baza Protocolului de la Kyoto;
k) elaborează, împreună cu titularul de activitate și cu autoritățile implicate, planurile de acțiune pe termen scurt în domeniul calității aerului;
l) participă la elaborarea planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de calitate a aerului și le avizează;
m) elaborează rapoarte privind stadiul și efectele realizării măsurilor din planurile de calitate a aerului, din planurile de menținere a calității aerului și din planurile de acțiune pe termen scurt;
n) asigură implementarea la nivel teritorial a prevederilor legislației naționale referitoare la compusii organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină;
o) nominalizează reprezentanți în cadrul comisiilor pentru evaluarea și analizarea hârtilor strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot;
p) realizeaza colectarea, centralizarea, validarea și prelucrarea datelor și informațiilor de mediu la nivel județean pentru elaborarea unitară a inventarelor și rapoartelor de emisii de poluanți atmosferici și de gaze cu efect de seră;
q) participă la elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor și la monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin aceste planuri;
r) aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conțin sau sunt contaminate cu bifenili policlorurati (PCB), conform legislației în vigoare;
s) aprobă transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul României, conform legislației în vigoare;
s) emite avizul de împrăștiere a nămolului conform legislației în vigoare privind protecția mediului și, în special, a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultura;
t) realizează colectarea, validarea și prelucrarea datelor și informațiilor în domeniul gestionării deșeurilor și a celor privind chimicalele la nivel județean;
t) asigură identificarea, promovarea și monitorizarea implementării proiectelor prioritare din Planul național de acțiune pentru protecția mediului; elaborează și actualizează planul local de acțiune pentru mediu;
u) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza convențiilor de custodie, conform legislației în vigoare;
v) asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie;
w) monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;
x) elaborează măsuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar care nu sunt atribuite în custodie;
y) implementează și/sau sprijina implementarea politicilor și strategiilor privind educația ecologică și conștientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;
z) derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
aa) realizează lista siturilor contaminate/potențial contaminate, decide asupra necesității realizării investigării și evaluării preliminare și/sau de detaliu a zonelor contaminate, analizează și aprobă programele de remediere a zonelor în care solul și subsolul sunt afectate;
bb) asigură  accesul publicului la informația de mediu, consultarea și participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul, în conditiile legislației specifice;
cc) participă la programe și proiecte naționale și internaționale, cu consultarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;
dd) elaborează propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes national, a căror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;
ee) îndeplinește atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare;
ff) asigură implementarea sistemului de control managerial intern;
gg) derulează procedura de evaluare a impactului asupra mediului, procedura de evaluare a rapoartelor de securitate și procedura de evaluare adecvată pentru proiectele care intră sub incidenta legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării;
hh) derulează procedura de autorizare integrată de mediu și de emitere a autorizației integrate de mediu;
ii) urmărește îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare emise și, în cazul constatării unor neconformiăți, ia măsurile care se impun, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare;
jj) gestionează inventarierea instalațiilor ce intră sub schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru perioada 2013-2020;
kk) asigură funcționarea secretariatelor de risc de la nivel local;
ll) urmărește aplicarea la nivel teritorial a programelor și măsurilor pentru respectarea convențiilor, acordurilor și tratatelor internaționale în domeniu la care România este parte;
mm) asigura consilierea și coordonarea procedurilor de emitere a actelor de reglementare;
nn) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin actele normative pentru domeniul sau de activitate ori de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în conditiile legii.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal