1. Ce este asigurarea RCA?

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite în acel accident.

2. De ce este asigurarea RCA obligatorie?

Toate persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România au obligația de a încheia asigurarea RCA și de a aplica pe parbrizul vehiculului într-un loc vizibil din exterior vigneta primită odată cu polița de asigurare.

Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent de situația materială a celui care a produs paguba.

În acest fel, asigurarea RCA este atât în interesul terțului păgubit, cât și în interesul celui care a produs paguba.Trebuie remarcat faptul că s-ar putea întâmpla ca, doar dintr-o mică neatenție, un conducător auto să producă celui pe care l-a accidentat pagube evaluate la o sumă considerabilă, sumă care i-ar afecta resursele financiare de care dispune sau chiar le-ar depăși. Având în vedere acest aspect, cel care circulă fără a avea o asigurare de răspundere civilă auto valabilă își asumă un risc enorm.

Încheierea asigurării

Puteți încheia contractul de asigurare RCA cu oricare din societățile de asigurare autorizate în acest sens. La încheierea contractului – pe o perioadă de 6 sau 12 luni în funcție de opțiunea dvs. – vi se eliberează poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, împreună cu vigneta şi documentul internaţional de asigurare.

Începând cu 1 ianuarie 2010, polițele de asigurare RCA sunt emise în sistem electronic.

Vigneta RCA

Vignetele valabile începând din 2011 sunt nu doar înseriate, ci și numerotate pentru a se asigura un plus de siguranță în ceea ce privește veridicitatea poliței de asigurare RCA cumpărate.

Asigurați-vă că, odată cu polița, v-a fost înmânată și vigneta RCA. Verificați ca vigneta să fie înseriată și numerotată, iar numărul de pe aceasta să fie menționat și pe polița de asigurare (poliță care este înseriată şi are, de asemenea, un număr).

De subliniat este faptul că asigurătorii care au fost autorizaţi să practice asigurarea obligatorie RCA îşi asumă răspunderea pentru toate poliţele RCA, cât şi pentru toate vignetele eliberate, şi pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea  poliţelor de asigurare RCA fie direct, fie prin intermediarii în asigurări.

3. Unde este valabilă asigurarea RCA? 

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă cel puţin pe:

•        teritoriul României;

•        teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European;

•        teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional.

Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliţei. Ţările în care asigurarea este valabilă sunt precizate în poliţă.


4. Care sunt despăgubirile acordate în temeiul asigurării RCA?

În conformitate cu legislația în viigoare, asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă.

Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri, în formă bănească, pentru:

•        vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;

•        pagube materiale;

•        pagube consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;

•        cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

Riscurile acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, dar și excluderile sunt descrise în normele în vigoare privind această asigurare.

Limite de despăgubire

Despăgubirile plătite de o societate de asigurare, în baza asigurării RCA încheiată pentru vehiculul care a produs accidentul, nu vor depăși valoarea prejudiciilor cauzate și nici limitele de răspundere la care s-a angajat asigurătorul.

Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili limite de răspundere (de despăgubire), care nu pot fi mai mici decât limitele de despăgubire prevăzute de normele în vigoare privind asigurarea RCA emise de către ASF.

Plata primelor de asigurare:

Tarifele de prime aferente asigurării obligatorii RCA diferă de la societate la societate și, în mod obligatoriu, sunt publicate pe site-urile proprii ale acestora. Societățile de asigurare își stabilesc propriile tarife de primă RCA și le notifică ASF-ului, fără ca acestea să fie însă supuse aprobării ASF.

La tarifele afișate, asigurătorii pot aplica diferiți coeficienți proprii de corecție (de reducere sau de majorare a primei), în funcție de diverse criterii pe care asiguratul le-ar putea îndeplini. După aplicarea acestor corecții proprii, dacă este cazul, asigurătorii au obligația să aplice sistemul bonus-malus pentru a determina prima de asigurare pe care asiguratul trebuie să o plătească.

Sistemul bonus-malus este reglementat prin normele emise de către ASF și înseamnă că prima de asigurare pe care asiguratul/utilizatorul persoană fizică o va plăti depinde de istoricul său de daunalitate realizat într-o perioadă de referință. Astfel, dacă asiguratul se încadrează în una dintre clasele de bonus, prima de asigurare va fi redusă, iar dacă se încadrează în una dintre clasele de malus, prima de asigurare va fi majorată.

5. Ce trebuie făcut după producerea daunei?

Dacă ați fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul, trebuie să vă adresați asigurătorului celui care este vinovat de producerea daunei, cu procesul-verbal de constatare de la poliție sau, după caz, cu exemplarul formularului `Constatare amiabilă`.

Pentru deschiderea dosarului de daună vă puteți adresa oricărei unități teritoriale a asigurătorului respectiv, indiferent de unitatea care a emis polița.

De REȚINUT:

– Partea păgubită are dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile produse vehiculului și înainte de efectuarea reparației acestuia.

– Asiguratorul RCA are obligația de a stabili cuantumul despăgubirii la valoarea prețurilor practicate de către unitățile de specialitate sau prevăzute în cataloagele de specialitate astfel încât despăgubirea primită să-i permită pagubitului efectuarea reparațiilor.
– în orice situație, păgubiții au posibilitatea de a efectua reparația la orice unitate reparatoare doresc, indiferent dacă aceasta se află sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are încheiate convenții de colaborare.
– Asiguratorul RCA are obligația de a efectua plata dosarelor de daună, în maxim 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii și cuantificării daunei.

Dacă asigurătorul RCA are suspiciuni întemeiate cu privire la modul de producere a accidentului, are obligația de a comunica în scris asiguratului și păgubitului, în termen de 10 zile de la data avizării daunei, intenția de a desfășura investigații. Aceste investigații nu pot dura mai mult de 3 luni de la data avizării daunei.

 –

– Asigurătorii RCA au dreptul să efectueze propriile investigații indiferent dacă accidentul a fost protocolat prin Proces verbal al Poliției sau prin formularul Constatare amiabilă de accident.

În situația în care sunteți nemulțumit de modul de soluționare a dosarului dvs. de daună aveți la dispoziție următoarele modalități de acțiune:

•         Conform legislației emise de către ASF- sectorul Asigurari, societățile de asigurare au obligația să aibă stabilite proceduri de soluționare a reclamațiilor, astfel încât  vă puteți adresa cu reclamație direct la societatea de asigurare în cauză.

•         Vă puteți adresa cu reclamație la ASF- sectorul Asigurari, care va analiza și soluționa reclamația dvs. conform prevederilor legale în vigoare.

•         De asemenea, orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, potrivit legislației din România, se poate adresa instanței de judecată pentru repararea prejudiciului.

În situația în care ați fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar înmatriculat în străinătate, vă puteți adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România pentru asistență.

În situația în care cel vinovat de producerea daunei nu este identificat sau nu deține o asigurare obligatorie RCA valabilă la data producerii accidentului, vă recomandăm să vă adresați Fondului de Protecție a Victimelor Străzii.

Daca nu am incheiată o asigurare RCA și deci sunt neasigurat?

Dacă nu încheiați asigurarea obligatorie RCA sau nu o mențineți în valabilitate în mod continuu, prin plata primelor de asigurare, săvârșiți o contravenție. Contravenția se constată de către personalul Poliției și se sancționează cu: amendă de la 1000 RON la 2000 RON, reținerea certificatului de înmatriculare și plăcuțelor de înmatriculare/inregistrare, până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării.

Calitatea de neasigurat RCA poate fi constatată și prin compararea de către DRPCIV – Ministerul Administraţiei şi Internelor a parcului de vehicule înmatriculate cu baza de date la nivel național privind asigurările RCA valabile (CEDAM). Informațiile din această bază națională de date sunt transmise exclusiv de către societățile de asigurare care încheie asigurările obligatorii RCA. Dacă aveți o asigurare RCA valabilă și cu toate acestea nu vă regăsiți în această bază de date, solicitați societății de asigurare care v-a emis polița să transmită în CEDAM informațiile privind asigurarea dumneavoastră.

ASIGURARI AUTO – CASCO

1. Ce trebuie să știți înainte de încheierea unui contract de asigurare?

Este foarte important astfel ca, înainte de încheierea unui contract de asigurare, să analizați ofertele disponibile pe piață. De asemenea, trebuie să știți faptul că, înainte de încheierea oricărui contract de asigurare, aveți dreptul să primiți un set minim de informații referitoare la societate și la contractul de asigurare propus.

Acordați atenție parcurgerii și înțelegerii clauzelor contractuale, îndeosebi a celor referitoare la riscurile acoperite în asigurare, excluderi, valoarea franșizei, proceduri de avizare și lichidare a daunei (cum trebuie procedat în cazul producerii riscurilor asigurate, care sunt unitățile reparatoare la care vă puteți adresa etc). Pentru încheierea unui contract de asigurare, aveți posibilitatea să vă adresați și unui broker de asigurare (lista brokerilor autorizați poate fi consultată în Registrul asigurătorilor și brokerilor), care va căuta pentru dvs. ofertele de asigurare disponibile pe piață și vă va prezenta produsul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru dvs.

2. Ce este o asigurare CASCO?

CASCO este o asigurare facultativă în baza căreia societatea de asigurare achită despăgubiri pentru avariile accidentale (parțiale sau totale) și/sau furtul (parțial sau total) suferite de vehiculul asigurat și înscris în polița de asigurare. Decizia de încheiere a unui contract de asigurare CASCO este la latitudinea proprietarului de vehicul, nefiind obligatorie prin lege.

Atenție: Asigurarea CASCO nu trebuie confundată cu asigurarea de răspundere civilă RCA. În timp ce CASCO vă oferă acoperire pentru daunele la propriul dvs. vehicul, asigurarea dvs. RCA acoperă daunele materiale și/sau vătămările corporale suferite de alte persoane în urma unui accident rutier produs din vina dvs.

Condițiile de asigurare CASCO:

Condițiile de asigurare CASCO pot diferi de la o societate de asigurare la alta, atât în ceea ce privește riscurile asigurate, riscurile excluse, valoarea franșizei (dacă este cazul) și alte elemente specifice, cât și în ceea ce privește primele de asigurare și condițiile de plată a acestora.

În toate cazurile, societatea de asigurare are obligația să vă plătească contravaloarea daunei conform condițiilor contractuale, mai puțin franșiza aplicabilă (dacă este cazul) și (posibil) ratele ce au mai rămas de plată la poliță. Franșiza este acea parte din valoarea daunei pe care o suportă proprietarul vehiculului și poate fi stabilită de către societatea de asigurare ca valoare fixă ori ca procent din suma asigurată sau din valoarea daunei.

Societăți de asigurare autorizate de ASF să practice clasa de asigurări generale B3 – Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (clasă în care se încadrează asigurările de tip CASCO):

Nr.crt.

Denumire

1

ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A.

2

ALLIANZ – TIRIAC ASIGURARI S.A.

3

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. (denumire anterioară ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A.)

4

ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A.

5

ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

6

ASITO KAPITAL S.A.

7

ATE INSURANCE ROMANIA S.A.

8

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. (denumire anterioară BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A.)

9

CARPATICA ASIG S.A.

10

CERTASIG – SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.A.

11

CREDIT EUROPE ASIGURARI – REASIGURARI S.A.

 12

EUREKO ASIGURARI S.A. (denumire anterioară INTERAMERICAN ROMANIA INSURANCE COMPANY S.A.)

13

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

14

FATA ASIGURARI S.A.

15

FORTE ASIGURARI REASIGURARI S.A.

16

GARANTA  ASIGURARI S.A.

 17

GOTHAER ASIGURARI REASIGURARI S.A. (denumire anterioară PLATINUM ASIGURARI REASIGURARI S.A.)

18

GROUPAMA ASIGURARI S.A.

 19

ONIX ASIGURARI S.A. (denumire anterioară OTP GARANCIA ASIGURARI S.A.)

20

SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.

21

SOCIETATEA DE ASIGURARE SI REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.

 22

SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE LIG INSURANCE S.A.

23

UNIQA ASIGURARI S.A.

Conform principiilor europene privind libera circulație a serviciilor și dreptul de stabilire, pe piața românească mai pot desfășura activitate și societățile de asigurare autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene.

InfoCons – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

FII INFORMAT! IA ATITUDINE! – 0219615

Sursa : ASF

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal