Capitolul I – Dispoziţii generale 

Art.1 Asociaţia consumatorilor fondată potrivit actului constitutiv:

Este constituită prin acordul de voinţă al persoanelor sus menţionate, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr.246/2005 şi cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

(2) Denumirea asociaţiei este „InfoCons” ea este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi nonprofit.

(3) Secretariatul General al asociaţiei este: Bd. Mărășești Nr. 127-129, CP 040253, Sector 4, București, România.
Secretariatul General poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

(4) „InfoCons” se  constituie pe o durată nedeterminată.

(5) Patrimoniul social al asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial iniţial şi este este alcătuit din următoarele aporturi în natură şi/sau în bani depuse de fondatori.

(6) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.

Art.2  – Scopul asociaţiei este apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor, membrii şi nemembrii ai asociaţiei.
Schimbarea scopului asociaţiei se face numai de către Adunarea Generală cu întrunirea a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot.
Art.3. – (1). Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale prin hotărârea Adunării Generale a asociaţieie, cu un număr minim de 3 membrii, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dipoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al asociaţiei.
(2) – Asociaţia îşi poate constitui  sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.
Sucursalele se constituie prin hotărâre a Adunării Generale.
Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie. 

Capitolul II – Scopul şi obiectivele asociaţiei 

Art. 4. InfoCons” este o organizaţie neguvernamentală cu personalitate juridică, conform legii,  care fără a urmări realizarea de profit pentru membrii ei, are ca unic scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor, membrii şi nemembrii ai asociaţiei. Noţiunile fiind definite aşa cum sunt prezentate în Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicată.

Art.5.  – Personalul de conducere şi salariaţii organelor de specialitate ale administraţiei publice, precum şi ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu atribuţii pe linia protecţiei consumatorilor nu au dreptul de a deţine funcţii în organele de conducere ale asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor.

Art.6.  „InfoCons” are următoarele obiective generale:

 • Desfăşurarea de acţiuni de informare a consumatorilor cu privire la drepturile pe care aceştia le au şi la mijloacele legale prin care aceştia îşi pot apăra drepturile şi interesele în calitate de consumatori;
 • Poate organiza la nivel de birouri în structura organizatorică a asociaţiei centre de consultanţă şi informare a consumatorilor;
 • De a informa opinia publică, prin mass- media, asupra deficienţelor de calitate ale produselor şi serviciilor oferite consumtorilor, precum şi asupra consecinţelor vătămătoare ale acestora pentru consumatori;
 • Apărarea drepturilor şi interesele legitime ale consumatorilor inclusiv prin introducerea de acţiuni în justiţie;
 • Prevenirea practicilor comerciale abuzive şi a publicităţii de natură a afecta drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;
 • Informarea autorităţile competente cu privire la prezenţa pe piaţă a unor produse neconforme sau care pun în pericol viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor, cu privire la clauze abuzive în contracte şi practicile incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii;
 • De a solicita operatorilor economici realizarea de produse şi servicii în condiţii speciale, în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de vârsta a treia;
 • Să militeze pentru o piaţă transparentă şi de încredere bazată pe o protecţie eficientă şi drepturi solide;
 • Să protejeze consumatorii în mod eficient împotriva riscurilor şi a ameninţărilor pe care aceştia nu le pot preveni ca persoane particulare;
 • Să crească bunăstarea consumatorilor din punct de vedere al preţurilor, calităţii, diversităţii, accesibilităţii şi securităţii.
 • Editarea de publicaţii în scopul educării şi informării consumatorilor;
 • Stabilirea de relaţii de colaborare cu asociaţii similare din ţara şi străinătate;
 • Primirea reclamaţiilor şi sesizărilor consumatorilor şi sprijinirea acestora  în soluţionarea lor;
 • Participarea la elaborarea dispoziţiilor şi procedurilor cu caracter general şi a altor lucrări care au ca scop protecţia consumatorilor, cu privire la;
  • cunoaşterea cerinţelor consumatorilor privind sortimentele, calitatea şi cantitatea produselor şi serviciilor;
  • formarea unei atitudini corecte a operatorilor economici angajaţi în producerea şi comercializarea produselor şi prestarea serviciilor, faţă de calitatea acestora;
  • prevenirea practicilor comerciale abuzive şi a publicităţii de natură a afecta drepturile şi intereselor legitime ale consumatorilor.
 • Obiective ce se completează prin hotărârea Adunării Generale cu avizul Colegiului Permanent puse în practică de Consiliul Director.

Art. 7. Reprezentanţii asociaţiei nu au drept de control al operatorilor economici.

Capitolul III – Dobândirea şi pierderea calităţii de membru 

Art.8. Membru asociat poate fi oricare persoană fizică sau juridică care doreşte să desfăşoare activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în intersul lor personal nepatrimonial în domeniul protecţiei consumatorilor.

Art.9. Primirea în asociaţie se face pe baza unei cereri formulate de către aspirant la calitatea de membru, adresată Consiliului Director. Dobândirea calităţi de membru asociat / simpatizant are loc după aprobarea acestei cereri de către Consiliul Director.

Art.10. Persoanele care au participat la Adunarea Generală de constituire sunt membrii fondatori.

Art.11 Calitatea de membru asociat se pierde:

 • De drept, prin neplata cotizaţiei timp de şase luni;
 • Prin pierderea drepturilor civile;
 • Prin excluderea din asociaţie;
 • Prin demisie.

Art.12. – Primirea în asociaţie este de competenţa Consiliului Director al asociaţiei.
Excluderea unui membru asociat este de competenţa Adunării Generale.

Capitolul IV – Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţi

Secţiunea 1. – Drepturile membrilor asociaţi.

Art.13. Membri asociaţiei au următoarele drepturi:

 • Să participe cu drept de vot, în condiţiile statutului, la lucrările Adunării Generale a asociaţiei;
 • Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, în condiţiile prezentului statut;
 • Să participe după posibilităţi la acţiunile asociaţiei;
 • Să fie sprijiniţi în calitate de consumatori în apărarea drepturilor lor legitime.

Secţiune a 2. Obligaţiile membrilor asociaţiei.

Art.14. Membrii asociaţiei au următoarele îndatoriri:

 • Să respecte prevederile statutului asociaţiei şi hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei;
 • Să achite cotizaţia stabilită de Adunarea Generală;
 • Să acţioneze pentru creşterea imaginii asociaţiei şi să nu facă nimic de natură a ştirbi prestigiul acesteia;
 • Să participe după posibilităţi la acţiunile asociaţiei;

Capitolul V – Resursele patrimoniale şi cheltuielile asociaţiei 

Art.15. Veniturile asociaţiei provin din:

 • Cotizaţiile membrilor;
 • Dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 • Dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie sau de federaţie;
 • Venituri realizate din activităţi economice directe;
 • Donaţii, sponsorizări sau legate;
 • Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 • Alte venituri prevăzute de lege.

Art.16. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividentele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

Art.17. Asociaţia poate desfăşura orice alte cativităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei. 

Capitolul VI – Organizarea şi funcţionarea asociaţiei, atribuţiile organelor de conducere şi control ale asociaţiei

Art.18. Organele de conducere ale asociaţiei sunt:

 • Adunarea Generală a asociaţiei;
 • Consiliul Director al asociaţiei;
 • Cenzorul asociaţiei.

Art.19. Preşedintele asociaţiei conduce activitatea asociaţiei între şedinţele Consiliului Director în conformitate cu prevederile statutului.

Secţiunea 1. Adunarea Generală

Art.20. (1.) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.
(2.) Competenţa Adunării Generale cuprinde:

 • Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 • Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;
 • Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 • Alege şi revocă preşedintele asociaţiei;
 • Alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
 • Stabileşte regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori, după caz
 • Înfiinţarea de filiale;
 • Modificarea actului constitutive şi a statutului,
 • Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
 • aprobă înfiinţarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor în structura organizatorică a asociaţiei;
 • aprobă bugetul şi organigrama centrului de consultanţă şi informare a consumatorilor;
 • Orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

(3.) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la Art.18. lit. b) şi c).

Art.21. Adunarea Generală adoptă hotărâri în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi cu drept de vot. În situaţia în care la prima convocare nu se întruneşte majoritatea cerută (cel puţin jumătate plus unu) se consideră convocată de drept o nouă Adunare Generală la un interval de două săptămâni, la sediul asociaţiei, în această situaţie putându-se adopta hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de trei.
Art.22. Adunarea Generală se convoacă de către preşedintele asociaţiei prin afişarea la sediul asociaţiei cu cel puţin trei zile înainte, a datei, orei, locului şi a ordinii de zi a Adunării Generale. Data, ora şi locul  Adunării Generale se vor publica într-un cotidian local cu cel puţin trei zile înaintea întrunirii Adunării Generale. În situaţii deosebite Adunarea Generală se poate convoca şi la cererea a o treime din numărul membrilor cu drept de vot. Data, ora şi locul Adunării Generale vor fi publicate într-un cotidian local cu cel puţin trei zile înaintea întrunirii Adunării Generale prin grija acestora. Adunarea Generală întrunită în situaţii deosebite (la cererea a unei treimi din numărul de membrii cu drept de vot) adoptă hotărâri doar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi cu drept de vot.

Art.23. Au drept de vot în Adunarea  Generală a asociaţiei membrii asociaţiei care au o vechime de cel puţin şase luni în cadrul asociaţiei şi au cotizaţia plătită la zi.

Art.24. (1)  Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusive nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(2)  Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art.25. (1). Hotărârile luate de Adunarea  Generală, în limitele legii, ale actului constitutive şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunaea Generală sau au votat împotrivă.
(2). Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutive sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atăcate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea  Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
(3). Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai recursului.

Secţiunea 2. Consiliul Director

Art.26. – (1) Consiliul Director asigură punerea în execuţie a hotărârilor Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din personae din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
(2) În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 • prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 • elaborează organigrama şi aplică politica de personal ale asociaţiei;
 • desemnează prin vot pe vicepreşedintele asociaţiei, dintre membrii Consiliului Director;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Adunarea Generală a asociaţiei.

(3)  Consiliului Director poate împuternici una sau mai multe personae cu funcţii executive, inclusiv personae care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita competenţele prevăzute la Art.26, lit. b); c) şi e);

(4) Consiliului Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare;
(5) Consiliului Director este format din consilieri, membrii ai asociaţiei, aleşi prin vot direct de Adunarea Generală la care se adaugă preşedintele asociaţiei care este membru de drept al Consiliului Director;
(6)  Mandatul Consiliului Director este de 7 ani;
(7)  Consiliului Director ia hotărâri în prezenţa majorităţii membrilor săi, prin votul majorităţii celor prezenţi, în caz de paritate votul preşedintelui fiind hotărâtor. Şedinţele Consiliului Director sunt conduse de preşedintele asociaţiei;
(8)  Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
(9)  Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art.27. Dispoziţiile Art.24 se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director, contrar legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atăcate în justiţie, în condiţiile prevăzute la Art.25 alin.(2) şi(3).

Secţiunea 3. Preşedintele asociaţiei,

Art.28. Preşedintele asociaţiei asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director şi asigură conducerea asociaţiei în intervalul dintre şedinţele Consiliului Director.
(1)   Preşedintele este ales prin vot direct de către Adunarea Generală a asociaţiei şi este membru de drept al Consiliului Director;
(2)   Mandatul preşedintelui asociaţiei este de 7 ani.

Art.29. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele asociaţiei:

 • informează Consiliului Director cu privire la modul de aducere la îndeplinire a hoptărârilor luate;
 • reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii;
 • încheie contracte de muncă, contracte decolaborare sau de prestări de servicii cu personae fizice sau cu personae juridice, membri sau nemembri ai asociaţiei, după caz. Dacă unul din membrii Consiliului Director este parte înt-un asemenea contract, hotărârea privind oportunitatea încheierii revine Adunării Generale a asociaţiei;
 • aduce la îndeplinire politica de personal aprobată de Adunarea Generală;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliului Director.

Art.30. – Atribuţiile preşedintelui pot fi delegate temporar de către acesta sau de către Consiliului Director unuia dintre vicepreşedinţi dacă preşedintele se află în imposililitatea temporară de exercitare a atribuţiilor sale.

Secţiunea 4. Cenzorul asociaţiei

Art.31. – Controlul financiar internal asociaţiei este asigurat de un censor.
Art.32. – În realizarea atribuţiilor sale cenzorul:

 • verifică modul în care este administrat patrimonial asociaţiei;
 • întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 • poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Capitolul VII – Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării asociaţiei.

Art.33. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării  asociaţiei nu se vor transmite către personae fizice;

Art.34. Patrimoniul va fi transmis către persoanle juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, după o procedură stabilită de Adunarea Generală a asociaţiei, sau în cazul imposibilităţii întrunirii acesteia, de către Consiliului Director.
Art.35. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile art.35,  bunurile rămase după lichidarevor fi atribuite de instanţa competentă unei personae juridice cu scop identic sau asemănător.

Art.36. În cazul în care asociaţia a fost dizolvată din următoarele motivele:

 • scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicita sau contrară ordinii publice;
 • realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.

Bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia îşi are sediul.
Art.37. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 

Capitolul VIII – Sancţiuni

Art.38. (1) Pentru încălcari grave sau repetate ale obligaţiilor statutare, orice membru al asociaţiei poate fi sancţionat. Sancţiunile aplicabile membrilor asociaţi sunt:

 • avertismentul;
 • suspendarea din calitatea de membru al asociaţiei pentru o perioadă de până la şase luni;
 • excluderea din asociaţie.

(2) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la lit.a) şi b) este de competenţa Consiliului Director. Împotriva deciziei de sancţionare cel sancţionat poate formula contestaţie a cărei soluţionare este de competenţa exclusivă a Adunării Generale. Contestaţia suspendă executarea deciziei de către sancţionare. Hotărârea Adunării Generale este definitivă.

(3). Aplicarea sancţiunilor prevăzute la lit. c) este de competenţa Adunării Generale, sesizată în scris de către Preşedintele asociaţiei. Hotărârea de excluderedin asociaţie poate fi contestată, competenţa de soluţionare aparţinând tot Adunării Generale. Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia este definitivă.