Cum se obține permisul de portarmă? Vezi de ce acte ai nevoie!

Cum se obține permisul de portarmă? Vezi de ce acte ai nevoie! InfoCons Protectia Consumatorului

Regimul achiziționării, deținerii, respective portului și folosirii armelor se circumscribe prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, respective Normelor metodogice de aplicare a Legii nr. 295/2004 aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

Cadrul legislativ privind deținerea armelor

Mail mult, articolul 10 din Legea 295/2004 prezintă condițiile generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deținere, port și folosire a armelor. Așadar, dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale se dobândește de la data emiterii de către autoritățile competente a autorizației de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă. Totodată, în cazul armelor neletale supuse autorizării, dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și folosire se dobândește de la data emiterii de către autoritățile competente a autorizației de procurare a armei și, după caz, a permisului de armă.

De asemenea, Capitoulu II al Normelor metodogice sus amintite (denumite în continuare Norme) prezintă procedura procurării, deținerii, portului, folosirii, înstrăinării armelor și munițiilor de către persoanele fizice.

Cum se obtine permisul de portarma? Vezi ce acte ai nevoie! InfoCons Protectia Consumatorilor

Care sunt documentele necesare pentru procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale?

Astfel, în vederea autorizării persoanelor fizice pentru procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sunt necesare următoarele documente:

 • cerere-tip care se depune de către cetățenii români, rezidenții statelor member sau străinii cu domiciliul, reședința sau după caz, locul de reședință în România la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau își au reședința ori locul de reședință;
 • actul de identitate al solicitantului, în original, din care rezultă că are domiciliul, reședința pe teritoriul României și, după caz, documentul care atestă rezidența pe teritoriul României;
 • certificat medical, în original, eliberat de o unitate sanitară publică sau private, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării și că este apt să dețină astfel de arme și muniții;
 • aviz psihologic, în original, din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării, eliberat cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;
 • certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, în original, eliberat de către persoana juridică autorizată conform Secțiunii a 7-a Capitolului III – metodologia privind întocmirea și eliberarea certificatului de absolvire se eliberează de către Inspectoratul General al Poliției Române și se publică pe pagina web a Poliției Române;
 • după caz, unul din următoarele documente, care atestă una din calitățile prevăzute la art. 13 din Lege:
 1. I) permis de vânătoare, în original și în copie, în cazul armelor cu destinația vânătoare și a armelor lungi cu destinația tir, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deținere, precum și carnet de membru vânător, în original și în copie, în cazul persoanelor care solicită acordarea dreptului de port și folosire a armelor de vânătoare;
 2. II) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului, sau legitimație de sportiv de tir ori biatlon, vizată pe anul în curs de una din federațiile sportive naționale de specialitate la care clubul/asociația sportivă este afiliat/afiliată, în original și în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii, trebuie să prezinte și o adeverință din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

III) legitimație de sportiv de tir, vizată pe anul în curs de una din federațiile sportive naționale de specialitate la care clubul/asociația sportivă este afiliat/afiliată, în original și în copie, o adeverință eliberată de una din aceste federații, care să ateste calitatea de sportiv de tir categoria I ori de membru al loturilor naționale sau olimpice, precum și o adeverință din partea clubului sportiv la care persoana este legitimată, care să ateste acordul acesteia cu privire la folosirea armei în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe, în cazul armelor cu destinația tir, din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care a obținut clasificarea sau calificarea, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deținere, respectiv de port și folosire;

 1. IV) adeverință care atestă faptul că titularul, cetățean român sau rezident al unui stat membru, are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) și b) din Lege, eliberată de instituția competentă în acest sens, în cazul armelor cu destinația apărare și pază, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de port și folosire;
 2. V) atestat de colecționar precum și, după caz, adeverință eliberată de o asociație de colecționari, constituită în România potrivit prevederilor legale, care să ateste calitatea de membru a solicitantului sau, după caz, carnet de membru al unei astfel de asociații, în original și în copie, vizat pe anul în curs, în cazul armelor cu destinația colecție, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de deținere;
 3. VI) contract individual de muncă înregistrat în Registrul de Evidență al Salariaților, contract de prestări servicii sau contract de voluntariat încheiat cu un club/asociație sportivă afiliat/afiliată la federațiile sportive naționale de specialitate sau cu un club/asociație sportivă pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii, dar care nu au încă federație sportivă națională care să ateste, în cazul instructorilor în poligonul de tragere, că sunt în activitate și desfășoară efectiv activități de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate.
 • două fotografii color cu dimensiunea 4×5 cm;
 • după caz, dovada deținerii legale a spațiului în care urmează a fi păstrate armele, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;
 • dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare.

Cum se obtine permisul de portarma? Vezi ce acte ai nevoie! InfoCons Protectia Consumatorilor

Ce documente sunt necesare pentru procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor neletale?

De asemenea, în vederea autorizării persoanelor fizice pentru procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor neletale sunt necesare următoarele documente:

 • cerere-tip care se depune de către cetățenii români, rezidenții statelor member sau străine cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de reședință în România la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau își au reședința ori locul de reședință;
 • actul de identitate al solicitantului, în original, din care rezultă că are domiciliul, reședința pe teritoriul României și, după caz, documentul care atestă rezidența pe teritoriul României;
 • certificate medical, în original, eliberat de o unitate sanitară, publică sau private, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afectiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării și că este apt să dețină astfel de arme și muniții, al cărui model este prevazut in anexa nr. 2;
 • aviz psihologic, în original, din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării, eliberat cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;
 • certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, în original, eliberat de către persoana juridică autorizată conform Normelor Metodologice, Secțiunii a 7-a Capitolului III – Metodologia privind întocmirea și eliberarea certificatului de absolvire se eliberează de către Inspectoratul General al Poliției Române și se publică pe pagina web a Poliției Române;
 • două fotografii color cu dimensiunea 4×5 cm;
 • după caz, dovada deținerii legale a spațiului în care urmează a fi păstrate armele;
 • dovada achitării taxelor pentru autorizare.

Care sunt taxele aferente procurării primei arme letale/neletale?

Referitor la taxele aferente procurării procurării primei arme letale/neletale, conform Ordonanței nr. 70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal, se disting următoarele situații: 100 de lei în regim normal și 300 lei în regim de urgență. Termenul de eliberare a autorizației este între 1-10 zile pentru regimul urgență și 11-30 de zile pentru regimul normal.

Pentru procurarea celei de a doua armă letală/neletală și următoarele, taxele sunt de 50 de lei în regim normal și 100 lei în regim de urgență, iar termenul de eliberare a autorizației este între 1-19 zile pentru regimul urgență și 20-30 de zile pentru regimul normal.

Cum se obtine permisul de portarma? Vezi ce acte ai nevoie! InfoCons Protectia Consumatorului

Care sunt pașii pentru eliberarea permisului de armă?

Totodată, secțiunea a 2-a a Normelor prezintă pașii pe care trebuie să îi urmași pentru eliberarea permisului de armă, precum și pentru efectuarea mențiunilor în cadrul acestuia.

Așadar, persoana care a procurat, în condițiile legii, o armă letală sau o țeavă pentru o asemenea armă are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data achiziției, în cazul armelor procurate din România, respectiv în termen de 15 zile lucrătoare de la data achiziției, în cazul armelor procurate personal din afara teritoriului României, să se prezinte la organul de poliție care a emis autorizația, în vederea eliberării permisului de armă sau, după caz, a înscrierii armei ori a țevii în acest document, având asupra sa arma sau, după caz, țeava, 5 cartușe corespunzătoare, precum și un dosar care va cuprinde, după caz, următoarele documente:

 1. a) documentul care atestă faptul că arma ori țeava a fost procurată cu respectarea prevederilor legale, în original; documentul original se restituie pe loc.
 2. b) autorizația de procurare completată pe verso, conform prevederilor art. 11 alin. (2);
 3. c) permisul de transfer sau, după caz, autorizația de export ori un document echivalent emis de autoritățile competente din statul de expediție, în cazul armelor sau țevilor procurate din afara teritoriului României;
 4. d) certificat emis de producător sau de un organism internațional, care să ateste că armele îndeplinesc condițiile de siguranță în utilizare, în cazul armelor noi;
 5. e) dovada achitării taxelor vamale în situația în care armele au fost procurate din state terțe;
 6. f) după caz, un document, în original, emis de proiectant, producător sau de o instituție abilitată din țară sau din afara teritoriului României, care să ateste că modelul armei de foc scurte de colecție dintre cele ce fac parte din categoria B pct. 7 din anexa la Lege, a fost proiectat până în anul 1945 inclusiv.
 7. g) permisul de armă al titularului, în original și în copie.

Documentul prevăzut la lit. d) nu este necesar în cazul armelor pentru care s-a acordat numai dreptul de deținere și care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condițiile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

Documentul prevăzut la lit. f) nu este necesar în cazul în care marca și modelul armei procurate se regăsește în Lista armelor de foc scurte proiectate până în anul 1945 inclusiv, aprobată prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne.

În termenul de 10 zile în care organul de poliție competent verifică documentele, arma rămâne în posesia titularului, acesta având obligația ca, până la înscrierea armei în permisul de armă, să o păstreze la domiciliu sau reședință în condiții de securitate, conform prevederilor Normelor, ori să o depună spre păstrare la un armurier autorizat.

Dacă nu au fost constatate cazuri de neîndeplinire a condițiilor prevăzute de lege și a fost efectuată, după caz, tragerea experimentală în condițiile prevăzute la secțiunea a 2-a Capitolului IV al Normelor Metodologice, organul de poliție competent procedează astfel:

 1. a) emite permisul de armă tip A, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 a Normelor, în cazul în care persoana este autorizată să dețină arma procurată, respectiv permisul de armă tip B, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 a Normelor, dacă persoana este autorizată să o poarte și să o folosească, înscriind arma în documentul respectiv, precum și cantitatea maximă prevăzută de Lege, tipul și calibrul muniției care poate fi deținută de solicitant;
 2. b) în cazul în care persoana este deja titulară a unui permis de armă tip A sau, după caz, a unui permis de armă tip B, înscrie în permisul respectiv arma sau țeava și, după caz, cantitatea maximă prevăzută de Lege, tipul și calibrul muniției care poate fi deținută de solicitant.

Dispozițiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (1) și (2), art. 26, 27, 31, 32, 33 și 50 din Legea nr. 295/2004 sus menționată, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării.

Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare.

Dacă în urma verificărilor efectuate de către organelle de poliție competente s-a constatat faptul că nu sunt îndeplinite condițiile legale, precum și în cazul refuzului de prezentare a armei sau țevii pentru tragere experimentală, organul de poliție dispune demersurile corespunzătoare pentru clarificarea neconcordanțelor constatate sau, după caz, refuză înscrierea armei ori țevii în permisul de armă, ori refuză eliberarea permisului de armă și dispune păstrarea armei în custodie ori depunerea acestuia spre păstrare la un armurier autorizat, în condițiile legii, în funcție de situația care justifică acest refuz.

În baza articolului 66 din Legea 295/2004, muniția aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a certificatului de deținător, de la armurierii autorizați să o comercializeze. Mai mult, posesorii armelor neletale cu destinația de autoapărare pot procura și deține maximum 25 de cartușe pentru o singură armă.

Conform art. 12 din Legea 295/2004, titularul autorizației de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă este obligat să anunțe organul de poliție competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente:

– au intervenit orice fel de schimbări care necesită modificarea unor mențiuni corespunzătoare din conținutul documentului;

– au fost folosite în întregime spațiile destinate vizelor și mențiunilor din permisul de armă.

Conform art. 14 din Norme, persoanele autorizate să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme letale au obligația ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliție competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condițiile legii.

Prin excepție, titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare care a înstrăinat temporar armele deținute în condițiile art. 38 din Lege, are obligația ca, în termen de 2 zile lucrătoare de la înstrăinarea temporară a armelor, să notifice organul de poliție competent, prezentând în acest sens un document din care să rezulte datele de identificare a persoanei căreia i-au fost încredințate armele, datele de identificare ale armelor, cantitatea de muniție, după caz, precum și perioada încredințării.

Cum se păstrează și asigură armele letale și munițiile?

De asemenea, în vederea păstrării și asigurării securității armelor letale și a munițiilor, titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, este obligat să păstreze armele letale și munițiile acestora la domiciliul sau la reședința menționată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

Dulapurile sau, după caz, casetele trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniției separat de arme. Armele letale, cu excepția celor cu destinația apărare și pază, se păstrează neîncărcate cu muniție.

În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deținătorul are obligația de a asigura la adresa prevăzută în permisul de armă, un spațiu special amenajat pentru depozitare, în condițiile susamintite, dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de către organul de poliție competent și conectate la un dispecerat de alarmare și intervenție specializat.

Muniția destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente separate față de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu următoarele excepții:

 • în cazul armelor de apărare și pază, poate fi păstrată împreună cu acestea o cantitate de cel mult 12 cartușe destinate unei singure arme;
 • în cazul armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port și folosire, poate fi păstrată împreună cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 10 cartușe cu proiectil.

Titularul dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor letale poate depune spre păstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum și muniția deținută, la un armurier autorizat în acest sens.

Totodată, acesta deținătorul poate transporta armele precum și muniția deținută, înscrise în permis, numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbării locului unde acestea sunt păstrate, în condițiile prevăzute la art. 18 ale Normelor susamintite.

În situațiile susamintite, prevăzute și la art. 17, alin. (1) și (2) din Norme, titularul dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor letale poate transporta pe teritoriul României, prin mijloace proprii, un număr de cel mult 10 arme în același timp. Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfășoare operațiuni de transport cu arme și muniții.

Autor: Poliția Română

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal