Anunț competiție subcontractare – proiect SOTERIA – finanțat în cadrul programului H2020 / Subcontracting competition announcement SOTERIA project funded under the H2020 programme

 1. Acasă
 2. Comunicate de presă și noutăți
 3. Anunț competiție subcontractare – proiect SOTERIA – finanțat în cadrul programului H2020 / Subcontracting competition announcement SOTERIA project funded under the H2020 programme

Asociația InfoCons lansează competiția în vederea acordării de subgranturi, în cadrul proiectului internațional Identificator: H2020-SU-DS-2018-2019-2020 Sub-tema A: Protejarea securității cetățenilor, a vieții private și a datelor cu caracter personal, Număr: 101018342. acronim: SOTERIA.

Argument: Vedem schimbări esențiale în atributele populației: rata natalității este în scădere, iar populația în vârstă este în creștere.

SOTERIA este un consorțiu format din 13 parteneri din 8 țări ale Uniunii Europene. Asociația InfoCons, din România, este unul dintre partenerii finali ai acestui consorțiu.

Proiectul SOTERIA (2021-2024) beneficiază de finanțarea Comisiei Europene prin programul Orizont 2020. Scopul său este de a permite participarea activă a cetățenilor la securitatea, confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal. SOTERIA va dezvolta un instrument care să le permită cetățenilor să își controleze cu ușurință și în siguranță datele cu caracter personal, consecință a testării pe trei cazuri de utilizare: vot online, examen electronic și e-sănătate.

Tehnologiile dezvoltate în cadrul platformei SOTERIA vor permite cetățenilor să monitorizeze și să auditeze datele lor cu caracter personal, restabilind încrederea în confidențialitate, respectând pe deplin regulamentul GDPR, aplicând cu strictețe principiul reducerii la minimum a datelor și asigurând securitatea cibernetică.

Solicitanți eligibili pentru subcontractare: persoanele care dețin un contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul colegiilor naționale și al universităților acreditate din Romania;

Obiectivul principal al subcontractării: creșterea adresabilității cetățenilor prin atingerea unui grup de testare a soluției SOTERIA, pentru votul electronic, de cel puțin 1000 de persoane[1];

Grupuri tinta: Principalul grup tinta la care trebuie sa se adreseze subcontractantii sunt studentii si angajatii cu varsta peste 18 ani;

Buget: Bugetul total al concursului este de 25.000 Euro. Vor fi finanțate maximum cinci organizații (colegii/universități). Bugetul fiecărei instituții va fi de cel puțin 5000 Euro.

Documente de interes (publicate pe www.infocons.ro):

 1. Ghid de finantare care cuprinde criteriile de selectie si calendarul concursului;
 2. Model de cerere: Anexa 1 – model de propunere de proiect;
 3. Aspecte financiare:  Anexa 2_Buget_template.
 4. Expertiză: anexa 3_Project expertiză (opțional)

 

CALENDAR

Termenul limită de înregistrare a cererilor

 

 26.03.2023, ora 24

Procesul de evaluare și selecție  27,03-30.03.20123
Comunicarea rezultatelor  31.03.2023
Perioada de punere în aplicare  1.05.2023 – 30.04.2024
Raportare Prezentare în termen de o lună de la încheierea proiectului

 

Notă: Cererea de subcontractare va fi depusă în format digital sau (opțional!) în format tipărit la sediul Asociației InfoCons Bd. Mărășești Nr. 127-129, Sector 4, 040253 București, România.

E-mail: secretariat@infocons.ro; Telefon: 021 319 3266; Fax: 031 101 2515

[1] 1000 de persoane, în total, din toate organizațiile declarate câștigătoare

 

 

InfoCons Association launches the competition of projects – subcontracting, within the international project Identifier: H2020-SU-DS-2018-2019-2020 Sub-topic A: Protecting citizens’ security, privacy and personal data, Number: 101018342. Acronym: SOTERIA.

We see essential changes in population attributes: the birth rate is falling, and the elderly population is increasing.

SOTERIA is a consortium of 13 partners from 8 EU countries. The InfoCons Association, from Romania, is one of the end-user partners of this consortium.

The SOTERIA project (2021-2024) benefits from the Funding of the European Commission through the Horizon 2020 programme. It aims to allow citizens’ active participation in their security, confidentiality and personal data protection. SOTERIA will develop a tool to allow citizens to easily and securely control their personal data and test it on three use-cases: online voting, e-exam, and e-health.

The technologies developed within the SOTERIA platform will allow citizens to monitor and audit their personal data, restoring trust in privacy, fully complying with the GDPR regulation, strictly applying the principle of data minimisation and ensuring cybersecurity.

Applicants eligible for subcontracting: persons holding an employment contract for an indefinite period within national colleges and accredited universities;

The main objective of subcontracting: to increase the addressability of citizens and to provide a group of at least 1000 people[1] to participate in the testing of the e-voting use-case;

Target groups: The main target group subcontractors must address is students and employees over 18;

Budget: The total budget of the competition is 25,000 Euro. A maximum of five organizations (colleges /universities) will be financed. The budget of each institution will be at least 5000 Euro.

Documents of interest (published on the www.infocons.ro):

 1. Funding guide that includes the selection criteria and the competition calendar;
 2. Application model: Annex 1 – project proposal template;
 3. Financial aspects:  Annex 2_Buget_template.
 4. Expertise: Annex 3_Project expertise (optional)

 

CALENDAR

Deadline for registration of applications

 

 26.03.2023, hour 24

Evaluation and selection process  27 – 30.03.20123
Communication of results  31.03.2023
Implementation period  1.05.2023 – 30.04.2024
Reporting Presentation within one month of the end of the project

 

Note: The application for subcontracting will be submitted in digital format or (optionally!) in print format at the headquarters of the InfoCons Association Bd. Mărăşeşti Nr. 127-129, Sector 4, 040253 Bucharest, Romania.

E-mail: secretariat@infocons.ro;  Phone: 021 319 3266; fax: 031 101 2515

[1] In total, from all organisations declared winners

soteria protectia consumatorilor infocons