Invitație achiziție de servicii realizare Regulament Organizare și Funcționare `Concursul de fotografie “100 de ani de la Războiul de Reîntregire a României din anul 1917 și Unirea Românilor`

 1. Acasă
 2. Proiectul ”o9atitudine pentru cultură! 100 România!”
 3. Invitație achiziție de servicii realizare Regulament Organizare și Funcționare `Concursul de fotografie “100 de ani de la Războiul de Reîntregire a României din anul 1917 și Unirea Românilor`

INVITAȚIE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziția de servicii realizare
Regulament Organizare și Funcționare
`Concursul de fotografie “100 de ani de la Războiul de Reîntregire a României
din anul 1917 și Unirea Românilor`

CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

Beneficiar: Asociația InfoCons

Proiect: `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`

Adresa de corespondență: Secretariat General – Bd. Mărășești, nr. 127-129, Sector 4, București,

Tel.: 021.319.32.66, Fax: 031.101.25.15, Email: [email protected]

Adresă internet (URL): http://www.infocons.ro

Cont Bancar:RO03RZBR0000060020447260 deschis la Raiffeisen bank SMB

Persoană de contact: Ana Cătălina PĂUN – Responsabil proiect `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`

Proiect: `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`, contract de finanțare nr. 4860/20.09.2018

Linia bugetară: Finanțare nerambursabilă manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) și a Primului Război Mondial

Sursa de finanţare: Ministerul Culturii și Identității Naționale

Tip anunț: Anexa 2, Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare – Procedură simplificată proprie

Denumire achiziție: Servicii de realizare Regulament Organizare și Funcționare concurs organizat in cadrul proiectului `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`

Descriere contract: Concursul va fi de fotografie, denumit `Concursul de fotografie “100 de ani de la Războiul de Reîntregire a României din anul 1917 si Unirea Romanilor`, prin care cei care doresc sa participe trebuie sa identifice locurile ce fac obiectul Albumului de fotografie realizat in cadrul Proiectului (locurile vor fi identificate in cadrul site-ului Proiectului pron coordonatele de GPS) si sa se fotografieze in unul din acele locuri purtand insemnele nationale (tricolorul, costume populare, etc.) indiferent sub orice forma (tricou, sapca, bratara, pictura pe fata, etc.).

 1. Condiții de selecție prestator:
 • Exercita profesia de avocat potrivit Legii nr. 51/1991 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat( republicata) – se va prezenta un document din care sa rezulte forma de exercitare a profesiei – in copie conform cu originalul;
 • Are calitatea de avocat definitiv, membru al unui barou, inscris pe Tablul Avocatilor, cu drept de exercitare a profesiei de avocat – se va prezenta extras din Tabloul de Avocati;
 • Vechimea neintrerupta in profesie de minim 5 ani de la examenul de definitivat – declaratie pe propia raspundere;
 • Nu se afla intr o situatie de incompatibilitate sau nedemnitate asa cum sunt prevazute in Legea nr. 51/1991 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
 • Are experienta relevanta in domeniu. Ofertanţii vor depune o scrisoare de înaintare/intentie care sa cuprinda detalii cu privire la experienta ofertantului.

NOTA

Cerintele definite mai sus sunt minimale si obligatorii, ofertarea unor servicii care nu respecta aceste cerinte atrage neconformitatea ofertei si, ca atare, respingerea ei din cadrul procedurii de atribuire.

 1. Cerințe generale cu privire la prestarea serviciilor:
 • Ofertantul va depune toate diligentele pentru realizarea unui nivel calitativ al serviciilor crespunzator deontologiei profesionale si rezultatului urmarit, in conformitate cu cerintele Legii nr. 51/1991 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat( republicata) si Statutului Profesiei de Avocat;
 • Ofertantul va trebui sa asigure baza materiala corespunzatoare necesara derularii contractului de prestari servicii;
 • Serviciile vor fi prestate in timp util, in vederea indeplinirii cu succes a obiectului contractului.

Valoare estimată totală: 8.205,88lei fără TVA

Condiții contract: conform documentației de atribuire

Condiţii de participare: Conform documentației de atribuire. Se va depunde oferta tehnică și oferta financiară. Oferta fincanciară va cuprinde valoarea totală a serviciilor.

Oferta trebuie să conţină

 1. Propunerea tehnico – financiară, elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele Autorităţii Contractante menţionate în Caietul de sarcini;
 2. Declaraţie privind eligibilitatea – Formular 1;
 3. Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – Formular 2 și Formular 3;
 4. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 59 şi 60 din Legea 98/2016 – Formular 4;
 5. Declaraţie privind confidenţialitatea pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului – Formular nr. 5;
 6. Declaraţie privind acceptarea condițiilor contractuale – Formular 6;
 7. Informaţii generale despre ofertant – Formular 7.

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a documentaţiei transmise.

Criteriul de atribuire :Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate şi care are preţul cel mai scăzut (nu vor fi acceptate ofertele parţiale sau incomplete); ofertele se vor prezenta în lei, fără TVA.

Termenul limită de depunere al ofertelor: până la data de 04.10.2018, ora 12:00.

Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor: 04.10.2018 ora 14:00.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail [email protected] pâna în data de 02.10.2018, ora 17:00. Răspunsurile la clarificări se vor posta ataşat anunţului publicat pe site-ul propriu.

ATENȚIE! Operatorii economici vor avea în vedere timpul foarte scurt în care trebuie să presteze serviciile privind realizarea Regulamentului Organizare și Funcționare concurs organizat in cadrul proiectului `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`

Ofertele (inclusiv anexele la acestea) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, cu scrisoare de înaintare, având înscrise următoarele:

a) Adresa Autorității Contractante

b) Denumirea contractului pentru care se depune oferta

c) Numele/denumirea ofertantului

Oferta se depune intr-un singur exemplar, în ORIGINAL

Ședința de deschidere și evaluare oferte nu este publică. Toți ofertanții vor primi pe mail, în termen de maxim 2 zile procesul verbal de deschidere și evaluare al ofertelor.

Dacă plicul exterior nu este marcat corespunzător prevederilor, Autoritatea nu își asumă responsabilitatea pentru rătăcirea ofertei. Ofertantul să sigileze documentele ofertei într-un plic și are obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un OPIS al documentelor acesteia. Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valabile doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată durata de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, la sediul autorității contractante din București, Bd. Mărășești, nr. 127-129, Sector 4. Ofertele depuse după data și ora limită de depunere vor fi returnate deschise operatorilor economici.

Informaţii suplimentare se pot obţine: la numărul de telefon: 021.319.32.66, Email: [email protected], persoană de contact Ana Cătălina PĂUN – Responsabil proiect `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`

Vă invităm pe această cale să solicitați trimiterea Documentația de atribuire pe email, persoana de contact: Ana Cătălina PĂUN.

Cu stimă,

PREȘEDINTE

Sorin MIERLEA

Clic aici pentru documentul scanat

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Pe același subiect

Meniu
Vezi versiunea veche a site-ului InfoCons.
This is default text for notification bar