INVITAȚIE DE PARTICIPARE

În vederea depunerii de oferta/oferte pentru serviciile din cadrul campaniei de promovare proiect `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`

Către: Operatorii economici interesați

Beneficiar: Asociația InfoCons

Proiect: `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`

Adresa de corespondență: Secretariat General – Bd. Mărășești, nr. 127-129, Sector 4, București,

Tel.: 021.319.32.66, Fax: 031.101.25.15, Email: [email protected]

Adresă internet (URL): http://www.infocons.ro

Cont Bancar:RO03RZBR0000060020447260 deschis la Raiffeisen Bank

Persoană de contact: Ana Cătălina PĂUN – Responsabil proiect `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`

Proiect: `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`, contract de finanțare nr. 4860/20.09.2018

Linia bugetară: Finanțare nerambursabilă manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) și a Primului Război Mondial

Sursa de finanţare: Ministerul Culturii și Identității Naționale

Tip anunț: Anexa 2, Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare – Procedură simplificată proprie.

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca Asociatia InfoCons organizeza procedura simplificata proprie in vederea achizitionarii serviciilor din cadrul campaniei de promovare a proiectului `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`, astfel:

LOT I – `Servicii de realizare plan promovare, campanie radio si TV cu limbaj mimico-gestual`

Cod CPV: 92111200-4; 79341400-0; 85311200-4;

LOT II – `Servicii de realizare layout si postare materiale outdoor`

Cod CPV: 22462000-6;

LOT III – `Servicii de publicitate si promovare in mediul online`

Cod CPV: 79341400-0;

LOT IV – `Servicii de publicitate media in presa scrisa`

Cod CPV: 79341000-6

LOT V – `Servicii de realizare materiale promotionale`

Cod CPV: 39294100-0

Descriere contract: Ofertantul în favoarea cӑruia va fi atribuit contractul de prestări servicii aferent unui lot sau mai multe loturi va trebui sӑ se asigure că va indeplini toate cerinţele solicitate necesare realizarii campaniei de promovare a proiectului `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`, în conformitate cu specificaţiile tehnice minimale și obligatorii din Caietele de sarcini, în baza instrucţiunilor şi a informaţiilor primite de la Achizitor.

Valoare estimată totală: 948.113,34 lei fără TVA. Valoarea estimata pe loturi, aferenta serviciilor:

LOT I – 302.836,13 lei fără TVA

LOT II – 246.176,47 lei fără TVA

LOT III – 257.899,15 lei fără TVA

LOT IV – 38.923,19 lei fără TVA

LOT V – 102.278,40 lei fără TVA

Condiții contract: conform documentației de atribuire

Condiţii de participare: Conform documentației de atribuire. Se va depunde oferta tehnică și oferta financiară. Oferta fincanciară va cuprinde valoarea totală a serviciilor.

Oferta trebuie să conţină obligatoriu:

  1. Propunerea tehnico – financiară, elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele Autorităţii Contractante menţionate în Caietul de sarcini;
  2. Declaraţie privind eligibilitatea – Formular 1;
  3. Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art. 164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – Formular 2 și Formular 3;
  4. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 59 şi 60 din Legea 98/2016 – Formular 4;
  5. Declaraţie privind confidenţialitatea pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului – Formular nr. 5;
  6. Declaraţie privind acceptarea condițiilor contractuale – Formular 6;
  7. Informaţii generale despre ofertant – Formular 7.

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a documentaţiei transmise.

Criteriul de atribuire:Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate şi care are preţul cel mai scăzut (nu vor fi acceptate ofertele parţiale sau incomplete); ofertele se vor prezenta în lei, fără TVA.

Termenul limită de depunere al ofertelor: până la data de 08.10.2018, ora 17:00.

Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor: 09.10.2018 ora 12:00.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail [email protected] pâna în data de 05.10.2018, ora 17:00. Răspunsurile la clarificări se vor posta ataşat anunţului publicat pe site-ul propriu.

ATENȚIE! Operatorii economici vor avea în vedere timpul foarte scurt în care trebuie să presteze serviciile aferente fiecarui lot in parte din cadrul campaniei de promovare a proiectului `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`.

Ofertele (inclusiv anexele la acestea) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, cu scrisoare de înaintare, având înscrise următoarele:

a) Adresa Autorității Contractante

b) Denumirea contractului pentru care se depune oferta

c) Numele/denumirea ofertantului

Oferta se depune intr-un singur exemplar, în ORIGINAL.

Dacă plicul exterior nu este marcat corespunzător prevederilor, Autoritatea nu își asumă responsabilitatea pentru rătăcirea ofertei. Ofertantul să sigileze documentele ofertei într-un plic și are obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un OPIS al documentelor acesteia. Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valabile doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată durata de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, la sediul autorității contractante din București, Bd. Mărășești, nr. 127-129, Sector 4. Ofertele depuse după data și ora limită de depunere vor fi returnate deschise operatorilor economici.

Perioada de valabilitate a ofertei: maximum 30 de zile.

Garanția de participare: nu se solicită.

Rezultatul procedurii urmează a fi comunicat în scris, în termen de maximum 3 (trei) zile de la semnarea Raportului procedurii.

Informaţii suplimentare se pot obţine: la numărul de telefon: 021.319.32.66, Email: [email protected], persoană de contact Ana Cătălina PĂUN – Responsabil proiect `o9atitudine pentru cultura! 100 Romania!`

Invitam pe aceasta cale toti operatorii economici care corespund cerintelor solicitate prin `Documentatia de atribuire`, interesati de depunerea unei oferte la unul sau mai multe loturi, să solicite trimiterea `Documentația de atribuire` pe email, persoana de contact: Ana Cătălina PĂUN.

Cu stimă,
PREȘEDINTE
Sorin MIERLEA

Clic aici pentru documentul scanat

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Pe același subiect

Distribuie

Meniu